BASES REGULADORAS DA 2ª CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE CAMBIO MODAL E USO MÁIS EFICIENTE DOS MODOS DE TRANSPORTE.

 

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Resolución do 5 de abril de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución do 6 de marzo de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras da segunda convocatoria do programa de axudas para actuacións de cambio modal e uso máis eficiente dos modos de transporte.

Obxecto

As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas correspondentes á segunda convocatoria do programa de axudas de referencia (en diante Programa), cuxa finalidade é incentivar e promover a realización de actuacións no sector do transporte que reduzan as emisións de dióxido de carbono, mediante a execución de proxectos de aforro e eficiencia enerxética, contribuíndo a alcanzar con iso os obxectivos de redución do consumo de enerxía final que fixa a Directiva 2012/27/UE, conforme ás condicións establecidas polas presentes bases e, en caso de cofinanciación FEDER, así mesmo conforme ás normas que rexan o Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014-2020.

Tipoloxía de actuacións acollidas ao Programa

1. Para poder acollerse ao Programa, as actuacións susceptibles de axuda haberán de conseguir unha redución das emisións de dióxido de carbono e do consumo de enerxía final, mediante a mellora da eficiencia enerxética con respecto á situación inicial e cumprir coas condicións establecidas polas presentes bases.

2. As actuacións de aforro e eficiencia enerxética deberán cumprir cos requisitos esenciais que se establecen no anexo I e deben encadrarse nunha ou varias das tipoloxías seguintes:

1) Plans de transporte sustentable ao centro de traballo.

2) Xestión de frotas de vehículos de transporte de mercadorías e viaxeiros por estrada e de frotas de vehículos de servizos.

3) Cursos de condución eficiente para condutores de vehículos industriais.

3. As actuacións deberán cumprir coa normativa vixente que lles sexa de aplicación, así como contar coas preceptivas licenzas e autorizacións administrativas no caso de que a actuación o requira.

Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios da medida 1 do anexo I (Plans de transporte sustentable ao centro de traballo) os empresarios ou entidades, persoas físicas ou xurídicas de natureza pública ou privada, que de forma individual, ou conxuntamente con outras, implanten para as súas propias dependencias ou centros, plans de transporte sustentable ao centro de traballo.

2. Poderán ser beneficiarios da medida 2 do anexo I (Xestión de frotas de transporte por estrada) os empresarios ou entidades, persoas físicas ou xurídicas de natureza pública ou privada, que conten cunha frota de, polo menos, catro (4) vehículos.

3. Poderán ser beneficiarios da medida 3 do anexo I (Cursos de condución eficiente para condutores de vehículos industriais) as seguintes persoas ou entidades:

a) Os empresarios ou entidades, persoas físicas ou xurídicas de natureza pública ou privada, que teñan como actividade principal a formación de condutores ou competencias na regulación da formación de condutores.

b) As asociacións ou agrupacións empresariais do sector do ensino da condución.

c) As empresas, asociacións ou agrupacións empresariais do sector do transporte profesional por estrada. Outras asociacións ou empresas do sector da automoción que realicen actividades de formación en condución eficiente.

Investimentos ou custos elixibles

1. As actuacións elixibles, susceptibles de axuda no Programa, deberán ser actuacións correspondentes ás tipoloxías que se describen no anexo I así como, en caso de cofinanciación de fondos FEDER, aos criterios aplicables ao Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014-2020.

2. Só consideraranse elixibles, e por tanto só poderán ser obxecto de axuda con cargo ao Programa, os investimentos ou custos que sexan necesarias para conseguir unha mellora da eficiencia enerxética, e que se realicen na adquisición de bens ou de servizos por parte do solicitante e/ou beneficiario da axuda que poidan xustificarse mediante factura e xustificante de pago ao provedor. Non se considerarán, por tanto, elixibles os custos propios do solicitante (persoal, funcionamento ou gastos xerais), coa única excepción das actuacións encadradas na medida 3 «Cursos de condución eficiente para condutores de vehículos industriais». Só poderá ser elixible, e por tanto financiable, o IVE soportado, cando para a entidade beneficiaria non sexa susceptible de recuperación ou compensación.

A estes efectos consideraranse partidas elixibles aquelas que sexan necesarias para conseguir os obxectivos enerxéticos deste Programa, que poderán incluír, entre outros, os seguintes conceptos: a elaboración, polo técnico competente, dos plans ou estudos necesarios para a implantación das medidas, os custos de montaxe das instalacións, no seu caso; os equipos, servizos, aplicacións informáticas e materiais promocionais vinculados á actuación que sexan necesarios. Non se incluirán licenzas, taxas, impostos ou tributos.

3. Dado o carácter incentivador das axudas non serán elixibles e por tanto non poderán ser financiados en ningún caso con cargo ao programa, os custos correspondentes a actuacións realizadas con anterioridade á data de rexistro da solicitude a que se refire a base novena, apartado 6. O fito que marcará o inicio dos traballos para as empresas públicas será a aprobación dos pregos de licitación e no caso de empresas privadas, a firma de contratos para a subministración de equipos ou servizos.

Características das axudas

As axudas outorgadas ao amparo do Programa, se instrumentarán baixo a modalidade de entrega dineraria sen contraprestación, coa contía que se indica no anexo I para cada unha das actuacións.

Prazo

Desde o día seguinte a aquel en que conclúa o prazo dun mes natural desde a data de publicación do extracto (25-04-2017) no Boletín Oficial do Estado e ata a expiración da vixencia da presente convocatoria.

Descargas: 

galer_a_fotos