AXUDAS PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DAS ENTIDADES LOCAIS QUE FORMAN PARTE DO CAMIÑO DE SANTIAGO, INTEGRADAS NA REDE DTI (PRTR). PRAZO: 13-06-2022

Data: 

venres, 13 Maio, 2022 (Todo o día) a luns, 13 Xuño, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Orde ICT/1528/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte do Camiño de Santiago, integradas na Rede de Destinos Turísticos Intelixentes para o seu impulso e consolidación, cara a un modelo baseado na sustentabilidade ambiental, socioeconómica e territorial, e procédese á convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 625864.

Obxecto e finalidade das axudas

Constitúe o obxecto desta orde a aprobación das bases reguladoras da concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos que permitan avanzar na transformación e modernización das entidades locais que forman parte do Camiño de Santiago cara a un modelo de destino turístico intelixente baseado na sustentabilidade ambiental, socioeconómica e territorial, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España (en diante, Plan de Recuperación) e co Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, así como a convocatoria correspondente a 2021.

A convocatoria enmárcase no investimento 2 do compoñente 14 do Plan de Recuperación, e contribuirá aos obxectivos asociados á mesma, de acordo coa normativa reguladora do mecanismo de recuperación e resiliencia e do Plan de Recuperación a nivel europeo e nacional.

Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde as agrupacións de entidades locais que se axusten ao réxime previsto no artigo 67 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e ao artigo 11.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, que estean situadas no ámbito territorial determinado no artigo 3, e estean compostas polo número mínimo e máximo de participantes previstos no apartado seguinte.

Todos os membros da agrupación terán a condición de beneficiarios da axuda e serán solidariamente responsables, en proporción ás súas respectivas participacións, en relación ao conxunto de actividades a desenvolver pola agrupación, incluíndo a obrigación de xustificar, o deber de reintegro ou de reembolso de cotas de préstamos, e as responsabilidades por infraccións, de acordo ao establecido no artigo 40.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, así como o artigo 67.4 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

2. As agrupacións de entidades locais ás que se refire o apartado anterior serán aquelas compostas por un mínimo de 3 entidades e un máximo de 8 que pertenzan ao mesmo roteiro do Camiño de Santiago. Na solicitude e na resolución de concesión determinaranse os compromisos asumidos por cada membro e o importe da subvención aplicado a cada un. Deberá nomearse un representante ou apoderado único da agrupación.  

3. Os integrantes serán entidades locais que formen parte ou que solicitasen a súa adhesión á Rede DTI antes da concesión da axuda, conforme ao modelo que se inclúe como anexo I.

Etiquetaxe Dixital, tipos de proxectos, e prazo de execución

1. Serán susceptibles de ser obxecto de axudas do programa os proxectos dirixidos á realización de actividades en torno ao Camiño de Santiago, impulsando o sector turístico mediante a innovación dixital contribuíndo así ao cumprimento da etiquetaxe dixital da medida C14.I2 do Plan de Recuperación.

2. O orzamento dos proxectos subvencionados será de entre 500.000 euros e 1 millón de euros.

3. Os proxectos subvencionados terán por obxecto algunha das seguintes actuacións:

a) Plans estratéxicos en relación coa transformación dixital.

b) Modernización e transformación dixital na xestión do destino:

1.º Dotación de infraestrutura tecnolóxica para a conectividade do destino:

i. Implantación de fibra óptica.

ii. Dispoñibilidade de redes Wi-fi.

iii. Redes Wi-Max.

iv. Conectividade na internet ( IoT, IoS e IoP).

v. Información dispoñible sobre conectividade Wi-fi.

vi. Conectividade en puntos de interese e atractivos turísticos.

vii. Cobertura móbil (4 G e 5 G).

2.º Tratamento de Datos:

i. Implantación de sensores e sistemas de captura de datos.

ii. Implantación de solucións software, por exemplo a posta ao dispor de datos en formato aberto, así como o seu uso automatizado.

iii. Tratamento masivo de datos e intelixencia artificial.

iv. Selección de indicadores, protocolos de medición e deseño de cadros de mando.

3.º Plataformas TIC:

i. Proxectos de implantación de aplicacións que faciliten a interoperabilidade entre Administracións Públicas.

ii. Plataformas telemáticas de coordinación intrarrexional. O obxectivo deste apartado é conseguir o desenvolvemento de produtos de información que poidan ser distribuídos a través de Internet.

iii. Plataformas para permitir a conservación e intervención en patrimonio cultural: Monitoraxe do estado de conservación promovendo a conservación preventiva, control en tempo real da eficiencia enerxética en instalacións, edificacións e infraestruturas, sistemas de seguridade, control de aforos nos espazos patrimoniais, certificacións de seguridade dos espazos patrimoniais a través de tecnoloxías baseadas en cadea de bloques, iluminación de monumentos e escenografías dixitais.

iv. Plataformas de axuda a mellorar a experiencia do peregrino como poden ser: Control de afluencia en tempo real de peregrinos ao longo do Camiño, caracterización dos perfís do peregrino para a oferta de servizos, promoción de actividades culturais, ou información en tempo real de eventos.

v. Plataformas de comercialización e márketing do destino.

vi. Plataformas de cadros de mando e sistemas de indicadores para a xestión turística.

4.º Implantación dunha oficina turística intelixente.

5.º Desenvolvemento de sistemas, ferramentas e aplicacións baseadas en tecnoloxías da linguaxe e lingüística computacional.

6.º Implementación de ferramentas que permitan a dixitalización das empresas turísticas e de valor para o turismo (comercio, restauración, axencias de viaxe).

7.º «Implementación de ferramentas tecnolóxicas para ampliar a «pegada económica do Camiño de Santiago» en destinos e empresas turísticas situadas en zonas afastadas do roteiro principal».

8.º Xeración de ferramentas dirixidas ao sector empresarial e ao sector público.

9.º Implantar solucións dixitais baseadas na plataforma de intelixencia turística, con transaccionalidade dixital que conlevan:

i. Ferramentas de automatización de márketing dixital.

ii. Xeración e xestión de contidos dixitais.

iii. Xestión da experiencia inmersiva turística.

iv. Conserxes e Asistentes virtuais. Chatbot.

v. Dinamización do destino mediante a gamificación, realidade aumentada.

c) Actuación en Calidade:

1. Incentivar a implantación de sistemas de calidade e seguridade turística no destino (SICTED, Normas UNE, Q de calidade turística, SAFE entre outras).

2. Canles de interacción: portais en consonancia coa norma UNE 178503 de semántica aplicada ao DTI, que permitan a xeración e xestión de contidos dixitais e a integración dos medios sociais e integración con webs de terceiros mediante API.

3. Aplicacións móbiles seguindo as indicacións da norma UNE 178502.

4. Outras solucións dixitais para a xestión do sistema integral de DTI conforme á norma UNE 178501 e UNE 178502 (podendo así crear un sistema en liña do Órgano instrutor ou a entidade colaboradora do DTI que axude a coñecer o avance nos 5 eixos do DTI conforme aos plans operativos ou de acción establecidos e o plan director do DTI).

5. Solucións para conectar os aloxamentos dixitais, intelixentes e conectados a plataformas tecnolóxicas do DTI, que sigan normas UNE.

d) Actuacións en materia de formación e emprendemento:

1.º Formación e capacitación de persoal da Administración en tecnoloxías habilitadoras dixitais, por exemplo: ciberseguridade, Intelixencia artificial, conectividade e infraestruturas e economía e analítica de datos.

2.º Promover a transformación dixital das empresas do destino.

3.º Ferramentas para a capacitación para a transformación dixital.

4.º Incorporación de ferramentas que promoven a accesibilidade na sinalización, orientación e guiado.

e) Outras actuacións con potencial impacto positivo no Camiño e na experiencia peregrina: desde o punto de vista da mellora e adecuación de infraestruturas físicas e contorna natural, a mellora dos servizos ao peregrino e actuacións en materia de concienciación e formación.

4. O prazo para realizar as actuacións para desenvolver determinarase en cada convocatoria e non poderá ser superior a dous anos a contar desde a data de publicación no BOE do extracto da convocatoria de cada ano salvo que se amplíe devandito prazo ata o límite previsto no artigo 24.3.

Financiamento e contía máxima das axudas

1. O financiamento das axudas correspondentes a esta convocatoria imputarase á aplicación 20.50.460A.760 dos Orzamentos Xerais do Estado.

2. A contía máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 5 millóns de euros.

3. Esta convocatoria está financiada polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da Unión europea, establecido polo Regulamento (UE) 2020/2094 do Consello, do 14 de decembro de 2020, polo que se establece un Instrumento de Recuperación da Unión Europea para apoiar a recuperación tras a crise da COVID-19, e regulado segundo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021.

4. De acordo co establecido no artigo 7 da Lei 11/2020, do 30 de decembro, e no artigo 37 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, o financiamento correspondente a estas axudas está legalmente afectada a financiar os proxectos ou liñas de acción que se integren dentro do Plan de Recuperación.

Pago da axuda

O pago realizarase por anticipado polo 100 por cento da axuda concedida.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir da data de publicación do extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

 

Descargas: