AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDADE PÚBLICA. PRAZO LIÑA 1: 25-04-2022 // PRAZO LIÑA 2: 09-06-2022

Data: 

sábado, 12 Marzo, 2022 (Todo o día) a luns, 25 Abril, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Orde TMA/178/2022, do 28 de febreiro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade pública e a convocatoria para a presentación de solicitudes polo procedemento de concorrencia competitiva no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 614583.

Obxecto e finalidade das axudas

1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras, requisitos e procedementos para a selección e concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a rehabilitación de edificios cuxa titularidade corresponda ás Entidades Locais e que estean ou vaian estar destinados a un uso público, por un importe de seiscentos millóns de euros provenientes do fondo europeo asignado ao MRR.

2. A finalidade de tales créditos é a de financiar aquelas actuacións que, no marco dunha rehabilitación integral, garantan o cumprimento dos requisitos establecidos polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) aprobado por Acordo do Consello de ministros do 27 de abril de 2021 e detallados no Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Así mesmo, e de conformidade coa coherencia das políticas deste Ministerio, as actuacións que sexan obxecto de financiamento deberán ter un carácter integrado, no sentido definido pola Axenda Urbana Española (AUE), e responder os criterios de sustentabilidade, inclusión e calidade estética previstos pola Nova Bauhaus Europea.

3. O programa de axudas descrito nestas bases contribúe á consecución dos obxectivos xerais da Política Panca 1 «Axenda urbana e rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura» e, concretamente ao Investimento 5, da Compoñente 2 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, denominada «Implementación da Axenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación e Rexeneración Urbana».

4. En cumprimento dos obxectivos establecidos no anexo da Decisión de Execución do Consello (CID, nas súas siglas en inglés), do 16 de xuño de 2021, relativa á aprobación da avaliación do plan de recuperación e resiliencia de España, a concesión e execución das axudas deste programa apoiará ao cumprimento dos seguintes obxectivos:

a) Obxectivo n.º 36 do CID: Finalización das renovacións de edificios públicos, cun aforro medio de polo menos un 30 % de enerxía primaria (polo menos 290.000 m2).

b) Obxectivo n.º 37 do CID: Finalización das renovacións de edificios públicos, cun aforro medio de polo menos un 30 % de enerxía primaria (polo menos 1.230.000 m2).

Entidades beneficiarias

Poderán ter a consideración de beneficiarias destas axudas as Entidades Locais, entendendo por tales os municipios, con independencia do seu tamaño e poboación, as Deputacións Provinciais, os Cabidos e Consells insulares que sexan titulares dun inmoble que cumpra as condicións esixidas por esta convocatoria.

Tipos de actuacións que poden ser obxecto de financiamento

1. Serán actuacións elixibles con carácter principal as seguintes:

Actuacións tipo A.  As intervencións encamiñadas á mellora da eficiencia enerxética dos edificios públicos, con coeficiente de contribución climática do 100 % (de acordo co previsto no anexo VI do Regulamento (UE) n.º 2021/241).  Quedarán expresamente excluídas deste grupo aquelas actuacións que supoñan a substitución, uso ou instalación de equipos térmicos que utilicen combustible de orixe fósil.

Actuacións tipo B. As intervencións destinadas a mellorar a sustentabilidade ambiental en materia de auga, uso de materiais, xestión de residuos, adaptación ao cambio climático e protección da biodiversidade, con coeficiente de contribución climática do 40 %.

Actuacións tipo C. As intervencións orientadas a mellorar a accesibilidade. Aquelas que eliminen barreiras e melloren a accesibilidade física, cognitiva e sensorial.

Actuacións tipo D. As intervencións destinadas a mellorar a habitabilidade.

Actuacións tipo E. As intervencións encamiñadas á mellora na conservación dos edificios.

2. Con carácter complementario ás actuacións do punto anterior, serán tamén actuacións elegibles as seguintes:

Actuacións tipo A bis. Redacción de proxectos e demais traballos necesarios para a realización das obras incluídas no grupo A. Coeficiente de contribución climática do 100 % (de acordo co previsto no anexo VI do Regulamento (UE) n.º 2021/241).

Actuacións tipo B bis, C bis, D bis, e E bis. Redacción de proxectos e demais traballos necesarios para a realización das actuacións incluídas, segundo corresponda, nos grupos B, C, D e E.

3. As actuacións que estean suxeitas a etiqueta climática ( submedida C2.I5a de o PRTR) deberanse corresponder co campo de intervención 026 bis do anexo VI do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia: Renovación da eficiencia enerxética ou medidas de eficiencia enerxética relativas a infraestruturas públicas, proxectos de demostración e medidas de apoio conformes cos criterios de eficiencia enerxética, co obxectivo de:

a) lograr, máis ou menos, unha renovación de polo menos un grao de profundidade intermedia, tal como defínese na Recomendación (UE) 2019/786 da Comisión, relativa á renovación de edificios, ou

b) lograr, máis ou menos, unha redución de polo menos un 30 % das emisións directas e indirectas de gases de efecto invernadoiro en comparación coas emisións ex ante.

Liñas, parámetros e indicadores da convocatoria

1. Nos termos establecidos no artigo 1, na presente convocatoria articúlanse as seguintes Liñas de desenvolvemento das actuacións:

a) Liña 1. Edificio a rehabilitar cuxa recepción de obra, sen observacións nin reparos, teña lugar como máximo o 30 de setembro de 2024.

b) Liña 2. Edificio a rehabilitar cuxa recepción de obra, sen observacións nin reparos, teña lugar como máximo o 31 de marzo de 2026.

2. As actuacións da Liña 2 deberán cumprir polo menos dúas dos seguintes parámetros:

– Que o custo total da obra proxectada (entendido como a suma do custo das actuacións tipo A, B, C, D e E), sen impostos, sexa igual ou superior a 500.000 euros.

– Que a superficie, medida en m2 construídos, na que se vai a intervir supere os 1.000 m2. No caso de que a intervención afecte só as fachadas, deberá computarse unicamente a superficie sobre rasante. Do mesmo xeito, no caso de substitución de carpinterías, illamento de cuberta, substitución ou mellora dos sistemas de climatización, etc., deberase computar a superficie afectada por tales obras.

– Que o grao de intervención da actuación sexa igual ou superior a 500 euros/ m2, considerando o custo total da obra sen impostos respecto da superficie total rehabilitada.

3. Ademais, co fin de verificar o cumprimento das liñas anteriormente descritas, o anexo II do anexo á Decisión da Comisión que aproba os «Acordos Operativos» (« Operational Arrangements» OA, polas súas siglas en inglés) entre a Comisión e España establece os indicadores de monitoraxe, codificados como números 36.1 e 37.1, sen prexuízo de que poidan determinarse adicionalmente outros indicadores de monitoraxe ou fitos e obxectivos de xestión adicionais.

Imputación orzamentaria

 1. Iníciase a súa tramitación con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado ( PGE) de 2022 por unha contía máxima de seiscentos millóns de euros que se financiará con cargo aos créditos consignados na partida orzamentaria 17.50.26 BE.760 relativa ao Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. A concesión das axudas queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución.

Anualidade  Importe
 2022  600.000.000 €

2. O crédito inicialmente previsto distribuirase da seguinte forma:

Liña  Partida orzamentaria  Importe – Euros
1 17.50.26 BE.760  250.000.000
2 17.50.26 BE.760  350.000.000

 3. No caso de que a cantidade consignada nos PGE para 2022, poida resultar ampliada, o importe da ampliación distribuirase proporcionalmente entre ambas as liñas.

4. Así mesmo, as dúas liñas da convocatoria estarán vinculadas entre si e, se as condicións das solicitudes presentadas así o requiren, poderán traspasarse as cantidades establecidas entre ambas as de maneira indistinta, incluída a posible ampliación de crédito á que fan referencia os apartados 2 e 3 deste artigo.

Prazo presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse de conformidade co contido previsto no anexo da presente orde, no prazo máximo de:

– Corenta e cinco días naturais para as actuacións da liña 1, e

– Noventa días naturais para as actuacións da liña

2. O prazo comezarase a contar desde o día seguinte á publicación desta convocatoria.

Outros datos de interese

1. As solicitudes estarán asinadas electronicamente pola persoa titular da Alcaldía ou Presidencia da Entidade local correspondente ou persoa representante na que se delegue en cada caso.

2. As solicitudes, xunto coa documentación que incorporen, deberán presentarse unicamente a través da plataforma creada para ese efecto dispoñible na ligazón: http://sede.mitma.gob.es//, do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Aclarar que a firma electrónica dos documentos debe facerse en formato PAdES e que cada arquivo que se incorpore á solicitude non poderá ocupar máis de 10 MB.

3. Cada entidade local poderá presentar un número máximo de solicitudes tendo en conta os limiares de poboación segundo as cifras oficiais do Padrón referidas ao 1 de xaneiro de 2020 e á Liña de actuacións de que se trate, segundo o disposto no artigo 8 e da seguinte maneira:

N.º habitantes por poboación  Liña 1  Liña 2
Máis de 50.000 habitantes e capitais de provincia. 2 3
Entre 20.000 e 50.000 habitantes e deputacións, cabidos ou consells.  1 2
 Menos de 20.000 habitantes. 1 1

No caso de incorporar un número maior de solicitudes que as permitidas, teranse en conta na orde en que foron presentadas ata o máximo establecido segundo o cadro arriba indicado.

 

 

Descargas: