Axudas para proxectos innovadores de almacenamento mediante bombeo reversible (PRTR). NOVO Prazo: do 22-09-2023 ao 03-11-2023

Data: 

venres, 22 Setembro, 2023 (Todo o día) a venres, 3 Novembro, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 20 de xullo de 2023, do Consello de Administración de E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. pola que se aproba a convocatoria de axudas para proxectos innovadores de almacenamento mediante bombeo reversible no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - Next GenerationEU.

BDNS (Identif.): 709527

Finalidade

Concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a proxectos innovadores de almacenamento enerxético, mediante bombeo reversible (centrais hidroeléctricas reversibles), no marco da compoñente 8 "Infraestruturas eléctricas, promoción de redes intelixentes e despregamento da flexibilidade e o almacenamento", do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e, en particular, ao seu Investimento 1: "Despregamento do almacenamento enerxético", do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU.

Entidades beneficiarias

Poderán optar á condición de entidades beneficiarias das axudas desta convocatoria as empresas, universidades, centros de investigación ou tecnolóxicos, así como as agrupacións que cumpran coas condicións establecidas nos artigos 4 e 5 da Orde TED/807/2023, do 17 de xullo.

Bases reguladoras

Orde TED/807/2023, do 17 de xullo, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos innovadores de almacenamento enerxético no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia -financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU.

Importe

O orzamento asignado para esta convocatoria ascende a 100.000.000 €, financiados con cargo aos fondos do IDAE previamente transferido dos orzamentos do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, partida 23.50.42OB-748 dos orzamentos xerais do estado para 2021, «Ao IDAE para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia»; partida 23.50.42HA-748.08 dos orzamentos xerais do estado para 2022, «Ao IDAE para o despregamento do almacenamento enerxético»; e partida 23.50.42HA-748.08 dos orzamentos xerais do estado para 2023, «Ao IDAE para o despregamento do almacenamento enerxético. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia».

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 22 de setembro de 2023 e finalizará ás 14:00 horas do día 20 de outubro de 2023 (13:00 horas na comunidade autónoma de Canarias). Transcorrido devandito prazo, non serán admitidas máis solicitudes.

MODIFICACIÓN (BOE Nº. 250, public. 19 oct. 2023)

La disposición "Decimotercera. Plazo de presentación de solicitudes" queda redactada del siguiente modo:

"El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 22 de septiembre de 2023 y finalizará a las 12:00 horas del día 3 de noviembre de 2023 (11:00 horas en la comunidad autónoma de Canarias). Transcurrido dicho plazo, no serán admitidas más solicitudes".

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 709527): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/709527

-No IDAE: https://www.idae.es

Descargas: