Axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial. Prazo: 16-05-2024

Data: 

xoves, 18 Abril, 2024 (Todo o día) a xoves, 16 Maio, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura

Extracto da Resolución do 8 de abril de 2024, da Secretaría de Estado de Cultura, pola que se convocan axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial, correspondentes ao ano 2024

BDNS (Identif.): 753934

Obxecto

As axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial teñen por obxecto propiciar o desenvolvemento de proxectos de protección e conservación destes bens, e a impulsar a súa accesibilidade, visibilidade e difusión, tanto nacional como internacional, a través das seguintes modalidades:

a) Actividades de conservación preventiva que contribúan a salvagarda de elementos patrimoniais que fosen declarados Patrimonio Mundial, tales como:

Elaboración de plans de salvagarda en caso de emerxencia.

Elaboración de Avaliacións de Impacto Patrimonial de acordo aos manuais elaborados polo Centro de Patrimonio Mundial.

Elaboración de estudos de xestión de visitantes tales como estudos de capacidade de carga, fluxos de visitantes etc.

Outras actividades de conservación preventiva.

b) Redacción de Plans de Xestión e/o os seus estudos previos de acordo con os manuais elaborados polo Centro de Patrimonio Mundial, tanto para bens individuais como para bens en serie.

c) Colocación de placas conmemorativas e elementos de sinalización que identifiquen que un lugar é Patrimonio Mundial e informen sobre o seu Valor Universal Excepcional.

d) Realización de estudos sobre materias relacionadas coa Convención de Patrimonio Mundial e os bens declarados Patrimonio Mundial en España.

e) Organización de encontros, seminarios e congresos en materia de Patrimonio Mundial, incluíndo o soporte dixital, que promovan o coñecemento dos bens Patrimonio Mundial en España, así como os valores, mecanismos e instrumentos derivados da aplicación da Convención de Patrimonio Mundial.

f) Realización de actividades orientadas á difusión e o coñecemento da Convención de Patrimonio Mundial e os seus valores entre a rapazada e a mocidade.

g) Preparación de publicacións cuxo obxecto sexa facilitar información sobre a Convención de Patrimonio Mundial e os bens incluídos na Lista do Patrimonio Mundial.

h) Organización de exposicións e outras accións de difusión dirixidas a favorecer o coñecemento do Patrimonio Mundial.

i) Calquera outra actividade que contribúa a reforzar pautas e modelos de conservación preventiva, protección, sinalización, difusión e accesibilidade do Patrimonio Mundial en España.

Beneficiarios

Poderán concorrer a esta convocatoria aquelas entidades locais en cuxo ámbito territorial sitúense bens declarados Patrimonio Mundial pola UNESCO en calquera das súas categorías e que así figuren recollidas expresamente no expediente de declaración da UNESCO ou na súa correspondente cartografía aprobada polo Comité de Patrimonio Mundial.

Poderán concorrer igualmente a esta convocatoria as agrupacións de entidades públicas sen personalidade que poidan levar a cabo os proxectos para os que soliciten estas axudas.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, que establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva do Ministerio de Cultura e dos seus organismos públicos.

Contía

O importe máximo imputable á subvención será de 500.000 €.

As axudas poderanse conceder ata un importe máximo individual de 50.000 € e en ningún caso poderán superar o 85% do custo da actividade, salvo os proxectos cuxo custo non supere os 10.000 €, sempre que obteñan a puntuación mínima esixida. O custo mínimo da actividade ou proxecto para poder acceder a esta convocatoria será de 5.000 €.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da presente Orde no Boletín Oficial do Estado.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 753934): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/753934

-Na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e Belas Artes (Ministerio de Cultura).
 

Descargas: