AXUDAS PARA PROXECTOS DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E DIFUSIÓN DE BENS DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL. PRAZO: 14-08-2020

Data: 

sábado, 18 Xullo, 2020 (Todo o día) a venres, 14 Agosto, 2020 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 14 de xullo de 2020 da Subsecretaría de Cultura e Deporte pola que se convocan axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial, correspondentes ao ano 2020. BDNS (Identif.): 515731.

Obxecto

As axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial teñen por obxecto propiciar o desenvolvemento de proxectos de protección e conservación destes bens, e a impulsar a súa accesibilidade, visibilidade e difusión, tanto nacional como internacional, a través das seguintes modalidades:

a) Actividades de restauración e conservación preventiva que sirvan ao mantemento de elementos patrimoniais que fosen declarados Patrimonio Mundial, a dotación de plans de salvagarda en caso de emerxencia e actuacións destinadas á protección dos bens Patrimonio Mundial como consecuencia da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, seguindo as recomendacións técnicas da Dirección Xeral de Belas Artes - Instituto do Patrimonio Cultural de España.

b) Elaboración de plans de xestión sostible dos bens declarados Patrimonio Mundial en España.

c) Redacción de proxectos de execución para actividades que impliquen intervención directa en bens declarados Patrimonio Mundial en España.

d) Realización de estudos sobre materias relacionadas coa Convención de Patrimonio Mundial e os bens declarados Patrimonio Mundial en España.

e) Organización de encontros, seminarios e congresos en materia de Patrimonio Mundial, establecendo como medio principal o soporte dixital, debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

f) Preparación de publicacións cuxo obxecto sexa facilitar información sobre a Convención de Patrimonio Mundial e os bens incluídos na Lista do Patrimonio Mundial.

g) Organización de exposicións e outras accións de difusión dirixidas a favorecer o coñecemento do Patrimonio Mundial de carácter virtual principalmente debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

h) Calquera outra actividade que contribúa a reforzar pautas e modelos de conservación, protección, sinalización, difusión e accesibilidade do Patrimonio Mundial en España.

Beneficiarios

Poderán concorrer a esta convocatoria aquelas entidades locais en cuxo ámbito territorial sitúense bens declarados Patrimonio Mundial pola UNESCO, en calquera das súas categorías e que así figuren recollidas expresamente no expediente de declaración da UNESCO ou na súa correspondente cartografía aprobada polo Comité de Patrimonio Mundial.

Poderán solicitar axuda as agrupacións de entidades públicas sen personalidade, que poidan levar a cabo os proxectos para os que soliciten estas axudas.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, que establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva do Ministerio de Cultura e dos seus organismos públicos.

Contía

O importe máximo imputable á subvención será de 470.000 euros.

A contía máxima individual das axudas será a necesidade de financiamento declarado polo solicitante, que non poderá superar o 75% do custo total estimado do proxecto.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da presente resolución no Boletín Oficial do Estado.

Descargas: