AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE FESTIVAIS E CERTAMES CINEMATOGRÁFICOS EN ESPAÑA DURANTE O ANO 2015. DOUS PRAZOS: 08-05-2015 // 16-05-2015

Data: 

venres, 24 Abril, 2015 (Todo o día) a venres, 8 Maio, 2015 (Todo o día)

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Resolución do 17 de abril de 2015, do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais, pola que se convocan axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos en España durante o ano 2015.

Obxecto, finalidade e normativa aplicable.

1. A presente resolución ten por obxecto convocar axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos nacionais ou internacionais de recoñecido prestixio, que dediquen especial atención á programación e difusión do cine e o audiovisual español, comunitario ou iberoamericano que se celebren en España durante o ano 2015 integramente, de forma que finalizasen o 31 de decembro de 2015.

2. Entenderase por festivais e certames as manifestacións, mercados, semanas, mostras e, en xeral, toda celebración similar que teña por obxecto a promoción e difusión da produción cinematográfica e o audiovisual en España, así como as cerimonias de entregas de premios de recoñecido prestixio e outras actividades que sen supoñer fundamentalmente proxeccións fílmicas colaboren de modo relevante ao fomento da cinematografía e o audiovisual.

3. As axudas que se convocan mediante a presente resolución axustaranse ao establecido nela; á Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións («BOE» do 18); ao Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións («BOE» do 25); á Lei 55/2007, do 28 de decembro, do Cine («BOE» do 29); ao Real Decreto 2062/2008, do 12 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 55/2007, do 28 de decembro, do Cine («BOE» do 12 de xaneiro de 2009); e á Orde CUL/2834/2009, de 19 de outubro, pola que se ditan normas de aplicación do Real Decreto 2062/2008, do 12 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 55/2007, do 28 de decembro, do Cine, nas materias de recoñecemento do custo dunha película e investimento do produtor, establecemento das bases reguladoras das axudas estatais e estrutura do Rexistro Administrativo de Empresas Cinematográficas e Audiovisuais («BOE» do 24). Con carácter supletorio, rexerá a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común («BOE» do 27), así como calquera outra disposición normativa que pola súa natureza puidese resultar de aplicación.

Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios as Comunidades Autónomas e organismos e entidades delas dependentes, as entidades públicas que teñan a consideración de Corporacións Locais e organismos e entidades delas dependentes e as persoas físicas ou xurídicas privadas que actúen como promotores dun festival ou certame dos considerados na base Primeira que cumpran con todos os requisitos que se esixen nesta convocatoria e os enumerados no artigo 13 da Orde CUL/2834/2009. Ademais, o festival ou certame ten que terse celebrado anteriormente como mínimo en dúas edicións consecutivas.

2. Non poderán acceder ás axudas os que se encontren afectados por algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003.

3. A presentación da solicitude para optar a estas axudas implicará a conformidade co disposto na Orde CUL/2834/2009 e nesta convocatoria e supón a aceptación expresa e formal do establecido nestas.

Dotación e imputación orzamentaria

1. A contía total das axudas incluídas nesta convocatoria ascende a 715.000 euros, financiándose con cargo ao orzamento de gastos do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais para 2015, destinándose 100.000 euros da aplicación 18.103.451 «Axudas e premios á cinematografía a través de Comunidades Autónomas», 400.000 euros da aplicación 18.103.460 «Axudas á Cinematografía a través de Corporacións Locais»; 60.000 euros imputables á aplicación 18.103.472 «Subvención a Festivais nacionais e internacionais» e 155.000 euros que se imputarán á aplicación 18.103.481 «Subvención a Festivais e Mercados cinematográficos nacionais e internacionais», todos eles incluídos nos créditos do Programa 335 CULOMBIOS «Cinematografía».

A devandita contía distribuirase de forma semestral por metades, de acordo co establecido pola base Quinta. De resultar un remanente na cantidade asignada ao primeiro semestre, aquel asignarase de forma automática ao segundo.

2. Ao estar distribuídas as contías máximas das subvencións convocadas entre distintos créditos orzamentarios e sendo a devandita distribución de carácter estimativo, será de aplicación á presente convocatoria a prevención contida no artigo 58.4 do Real Decreto 887/2006, pola que os créditos atribuídos a cada concepto, logo de modificación orzamentaria, poderán sufrir variacións na súa distribución por criterios de oportunidade sen que en ningún caso se vexa superada a contía máxima fixada na convocatoria.

En todo caso, a redistribución será convenientemente publicada polo órgano concedente nos termos fixados no artigo 58.5 do Real Decreto 887/2006 e sen que a devandita publicación implique aperturar de prazo para presentar novas solicitudes.

Prazo 

1. Establécense dous prazos de presentación de solicitudes:

a) Quince días naturais, contados dende o día seguinte ao de publicación da presente convocatoria no «Boletín Oficial do Estado», para os festivais ou certames que se celebren no primeiro semestre do ano ou cuxo inicio teña lugar antes do 1 de xullo de 2015.

b) Do 2 ao 16 de maio de 2015, ambos os dous inclusive, para aqueles festivais ou certames que se celebren no segundo semestre do ano ou cuxo inicio teña lugar con posterioridade ao día 30 de xuño de 2015.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon BOE Nº. 97407.9 KB