Axudas para o plan integral de impulso á economía social para a xeración dun tecido económico, inclusivo e sostible. Ampliación prazo: 31-01-2023

Data: 

venres, 16 Decembro, 2022 (Todo o día) a martes, 31 Xaneiro, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio de Traballo e Economía Social

Orde TES/1233/2022, do 5 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o Plan Integral de Impulso á Economía Social para a xeración dun tecido económico, inclusivo e sostible e pola que se aproba a convocatoria de axudas para proxectos innovadores para os anos 2022 e 2023, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 662958.

Obxecto

A presente orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e efectuar a convocatoria para os anos 2022 e 2023 da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de, polo menos, 30 proxectos de carácter innovador en materia de Economía Social, atendendo ao que se establece no obxectivo número 349 do Anexo da Proposta de Decisión de Execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España (COM(2021) 322 final), nos seguintes programas:

Programa 1: TRANSFORMA_ES. Programa de xeración e mantemento do emprego de empresas viables que estean a atravesar dificultades ou sen substitución xeracional, mediante a súa conversión en fórmulas empresariais da Economía Social (cooperativas e sociedades laborais), xestionadas polas súas traballadoras e traballadores.

Programa 2: INICIATIVA_ES. Programa de creación e consolidación de entidades da Economía Social con carácter innovador, incidindo na substitución xeracional e no emprendemento xuvenil.

Programa 3: IMPULSA-TEC. Proxectos transformadores de apoio á modernización tecnolóxica das empresas da economía social mediante a creación de plataformas dixitais, a automatización de procesos e o uso de ferramentas tecnolóxicas co fin de mellorar o benestar da cidadanía, especialmente nas zonas rurais.

Programa 4: ALIANZAS_ES. Promoción das redes de cooperativas, sociedades laborais e outras fórmulas de Economía Social acompañada de medidas de capacitación e formación para ofrecer novos servizos integrais á sociedade.

Programa 5: SOSTENIBLE_ES. Programa de impulso das transicións sostibles e inclusivas de empresas da Economía Social e de colectivos en situación de vulnerabilidade.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias, segundo establézase na correspondente convocatoria, efectuada ao amparo destas bases reguladoras nos termos establecidos nas mesmas e sempre que cumpran os requisitos esixidos:

Entidades representativas de cooperativas, de sociedades laborais, de Empresas de Inserción e de calquera outras entidades da Economía Social.

Entidades da Economía Social que realicen actuacións no ámbito nacional, de acordo con o que se recolle na Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social.

Agrupacións de entidades nos termos previstos no artigo 7 da presente orde. Poderán formar parte destas agrupacións as entidades englobadas nos apartados a) e b) anteriores, así como as universidades, centros de investigación e as administracións das Comunidades Autónomas, as Entidades que integran a Administración Local e o sector público institucional.

Intensidade e contías mínimas e máximas das axudas

1. As axudas poderán financiar ata o 50% dos custos subvencionables no caso das Pemes e ata o 15% dos custos subvencionables no das grandes empresas, do importe total do proxecto presentado, segundo delimita o artigo 29 do Regulamento (UE) 651/2014.

2. As axudas a grandes empresas están condicionadas a súa colaboración efectiva con Pemes, cuxa actividade sexa obxecto da axuda, a condición de que as Pemes coas que colaboren asuman un mínimo do 30% do total dos custos subvencionables.

A intensidade da axuda deberá computarse a nivel de cada entidade beneficiaria, sen prexuízo de que forme parte dunha agrupación.

A contía da axuda asociada a cada proxecto non poderá superar por empresa e por proxecto o estipulado no artigo 4.1 m) do Regulamento (UE) 651/2014, atendendo ao cumprimento dos obxectivos do Compoñente 23 e do Investimento 6.

O importe da subvención outorgada, despois de aplicados as porcentaxes previstas no parágrafo primeiro do presente artigo, non poderá ser inferior a 50.000 € nin superior a 3,5 millóns de euros.

A esta convocatoria élle de aplicación o disposto no artigo 58 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será como máximo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación do extracto da orde de convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

Ampliación del plazo de presentación de solicitudes (BOE Nº: 12, publicado 14 xaneiro 2023)

De conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se amplía el plazo de presentación de solicitudes, previsto en el artículo 43 de la Orden TES/1233/2022, de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el día 31 de enero de 2023, incluido.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 662958): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/662958

-Na Dirección Xeral do Traballo Autónomo, da Economía Social e da Responsabilidade Social das Empresas (Ministerio de traballo e Economía Social).

 

 

Descargas: