Axudas para o despregamento de plataformas tecnolóxicas e solucións dixitais nos destinos da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes (PRTR). Prazo: 01-07-2024

Data: 

martes, 11 Xuño, 2024 (Todo o día) a luns, 1 Xullo, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria e Turismo

Extracto da Orde ITU/1423/2023, do 29 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas para o despregamento de plataformas tecnolóxicas e solucións dixitais nos destinos da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes e procédese á convocatoria anticipada do ano 2024, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

BDNS (Identif.): 736707

Obxecto

A finalidade destas axudas é financiar o desenvolvemento e implantación de plataformas intelixentes de destino e/o módulos de referencia opcionais dentro das plataformas xa existentes, por parte das entidades potencialmente beneficiarias previstas no artigo 6 da orde de bases, así como a interconexión e integración das diferentes plataformas e solucións coa plataforma estatal que conformará o nodo central da Plataforma Intelixente de Destino (PID).

Para alcanzar esta finalidade, os proxectos presentados deberán permitir o desenvolvemento de plataformas intelixentes de destino e/o módulos de referencia opcionais dentro das mesmas, no caso de plataformas intelixentes xa existentes.

Beneficiarios

1. Esta orde, será de aplicación a todas as entidades locais integradas na Rede DTI.

2. Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde as seguintes entidades locais que xa formen parte da Rede DTI como membros titulares ou que solicitasen a súa adhesión á citada Rede DTI no momento de solicitar estas axudas:

a. Os municipios, representados polos seus respectivos concellos, as provincias a través das deputacións provinciais e forais, e illas a través dos cabidos e consellos insulares, con independencia do seu tamaño e poboación.

b. As Comarcas ou mancomunidades ou outras entidades locais de base agrupacional previstas na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

c. As Comunidades Autónomas uniprovinciais e a foral de Navarra, representadas polas direccións xerais, consellerías ou departamentos equivalentes, con competencias en materia de turismo.

Ordes de bases

Orde ITU/1423/2023, do 29 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas para o despregamento de plataformas tecnolóxicas e solucións dixitais nos destinos da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes e procédese á convocatoria anticipada do ano 2024, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (Boletín Oficial do Estado número 313 do 30 de decembro de 2023).

Orde ITU/537/2024, do 28 de maio, pola que se modifica a Orde ITU/1423/2023, do 29 de decembro pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas para o despregamento de plataformas tecnolóxicas e solucións dixitais nos destinos da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes e procédese á convocatoria anticipada do ano 2024, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (Boletín Oficial do Estado número 137 do 6 de xuño de 2024).

Contía e intensidade da axuda

1. O orzamento asignado á presente convocatoria ascende a 96.346.110,56 euros, sendo 90.346.110,56 euros con cargo á aplicación 20.50.46NB.766, Plan de Transformación Dixital en Destinos Turísticos e 6.000.000 euros con cargo á aplicación 20.50.46NB.753.06, Plan de Transformación Dixital en Destinos Turísticos, ambas do orzamento de gastos do Ministerio de Industria e Turismo para 2024.

2. Este importe repartirase da seguinte forma:

Modalidade de subvención A: Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares, cunha dotación de 33.173.055,28 euros.

Modalidade de subvención B: resto de entidades locais, cunha dotación de 57.173.055,28 euros.

Modalidade de subvención C: Comunidades Autónomas uniprovinciais: 6.000.000 euros.

A intensidade máxima asígnanse 96.346.110,56 euros, repartidos en tres modalidades de subvención. O orzamento máximo financiable por proxecto será de 6.000.000 euros.

O importe do financiamento para conceder será do 100 por 100 sobre o orzamento do proxecto que fose considerado financiable.

Pago

O beneficiario recibirá o abono anticipado da subvención con anterioridade á xustificación da realización do proxecto, sen que sexa necesaria a presentación de garantías.

Prazo de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde o día seguinte á desde a publicación deste extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Más Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 736707): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/736707

As solicitudes presentaranse ante:

-A sede electrónica do Ministerio, que será accesible na dirección electrónica https://sede.serviciosmin.gob.es

-No Portal de Axudas do Ministerio: https://www.mincotur.gob.es/portalayudas

-Na páxina https://preturismo.serviciosmin.mityc.age/SolicitudesTurismo/

Descargas: