AXUDAS PARA O APOIO DA ACTIVIDADE COMERCIAL EN ZONAS RURAIS (PRTR). PRAZO: 05-08-2022

Data: 

mércores, 6 Xullo, 2022 (Todo o día) a venres, 5 Agosto, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Orde ICT/566/2022, do 15 de xuño, pola que se modifica a Orde ICT/950/2021, do 10 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras da liña de axudas para o apoio da actividade comercial en zonas rurais e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 637001.

Obxecto

As bases reguladoras da Orde ICT/950/2021 teñen por obxecto apoiar a implementación, modernización e fomento da actividade comercial en zonas rurais, mellorando a competitividade, sustentabilidade e diversificación da economía rural.

Beneficiarios

Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta convocatoria as seguintes entidades locais:

1. Os municipios, con poboacións de ata 5.000 habitantes conforme aos datos do Real Decreto polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do padrón municipal vixente no momento da solicitude. Un municipio poderá presentar unha solicitude de axuda para un proxecto que vaia a executarse no territorio doutros municipios próximos ao solicitante sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación non supere os 5.000 habitantes, sendo este municipio o único beneficiario e sempre que dispoña das autorizacións necesarias para levar a cabo o proxecto.

2. As provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes. Os beneficiarios supramunicipais deberán presentar un proxecto que afecte a varios municipios como proxecto único, facéndose responsables da súa execución e xustificación.

3. As comarcas que agrupen varios municipios nos que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

4. Outras entidades que agrupen varios municipios, instituidas polas comunidades autónomas de conformidade coa Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e os correspondentes Estatutos de Autonomía, nos que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

5. As asociacións de municipios, sempre que estean formadas integramente por entidades locais, ou cando estean integradas por, polo menos, unha entidade local e creáronse para prestar algún dos servizos ou competencias atribuídas ás entidades locais en virtude dos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, debendo xustificar a súa personalidade xurídica (por exemplo, consorcios). En calquera dos casos anteriores, a condición de que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

6. As mancomunidades de municipios, sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.»

Proxectos subvencionables

Os proxectos subvencionables no marco deste Programa incluirán:

a) Proxectos para a transformación dixital do comercio rural que melloren o mercado omnicanal, a experiencia de compra, e fomenten e dean visibilidade á oferta comercial impulsando o consumo local.

b) Proxectos de obras e reacondicionamento para mellorar as instalacións, a súa accesibilidade, equipamento e adecuación, das zonas ocupadas polos mercados municipais, áreas comerciais e mercados non sedentarios, así como as súas zonas adxacentes.

c) Proxectos para reducir o consumo de insumos por parte do comercio e a substitución destes por alternativas respectuosas co medio ambiente.

d) Sensibilización e formación en competencias tecnolóxicas.

Orzamento e límites das axudas para conceder

1. Os proxectos de investimento que se presenten para ser obxecto de financiamento deberán enmarcarse en, polo menos, unha das categorías de gasto contempladas no artigo 8 da presente orde, levarse a cabo no territorio nacional e ter un valor mínimo de:

a) 250.000 euros para as deputacións, consellos e cabidos insulares.

b) 100.000 euros para as comarcas e consellos comarcais.

c) 50.000 euros para os municipios de menos de 5.000 habitantes.

2. A axuda que se conceda imputarase á aplicación orzamentaria do programa 20.50.430A.76302 dos Orzamentos Xerais do Estado para cada exercicio da Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, procedentes do Mecanismo para a Recuperación e Resiliencia, ou o seu equivalente nos Orzamentos Xerais do Estado para cada exercicio.

3. A concesión das axudas queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

4. O proxecto poderá ser cofinanciado polo beneficiario da axuda e pola comunidade autónoma no que se atope situado, podendo alcanzar este apoio ata o 40 por cento do orzamento financiable do proxecto.

5. O importe do financiamento para conceder segundo estas bases reguladoras será dun mínimo do 60 por cento e un máximo do 100 por cento sobre o orzamento do proxecto sen IVE que fose considerado financiable, ata un máximo de subvención de 500.000 euros.

6. En calquera caso, o importe do financiamento non poderá superar o custo da actuación.

Prazo de presentación de solicitudes

As candidaturas poderán ser presentadas no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á data de publicación do extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

A solicitude realizarase de maneira electrónica a través da sede electrónica do ministerio, a través do seguinte link: https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

As solicitudes presentadas fóra do prazo establecido darán lugar á súa inadmisión.

Máis Información

-Na Dirección Xeral de Política Comercial do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas

-Na FEMP: fondoscomercio@femp.es

-No BOE Nº. 218 (publicado o 11 de setembro de 2021) – BASES REGULADORAS - Orde ICT/950/2021.

-No BOE Nº. 148 (publicado o 22 de xuño de 2022) – MODIFICACIÓN - Orde ICT 566/2022.

-No BOE Nº. 160 (publicado o 5 de xullo de 2022) - EXTRACTO CONVOCATORIA.

-Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS Identif.: 637001): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637001

Descargas: