AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE PROXECTOS SINGULARES ORIENTADOS Á MODERNIZACIÓN COMERCIAL EN ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA OU MUNICIPIOS CON RÉXIME DE LIBERDADE DE APERTURA. PRAZO: 30-06-2016

Data: 

xoves, 26 Maio, 2016 (Todo o día) a xoves, 30 Xuño, 2016 (Todo o día)

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España

Convocatoria pública dirixida ás cámaras de comercio e os seus consellos autonómicos e rexionais para a concesión de axudas para a execución de proxectos singulares promovidos por terceiras entidades orientados á modernización comercial en Zonas de Gran Afluencia Turística ou municipios con réxime de liberdade de apertura.

Finalidade

A finalidade concreta desta actuación é apoiar financeiramente a realización dunha serie de proxectos singulares que leven á transformación dos equipamentos comerciais e que teñan como obxectivo principal a adopción de accións especiais de modernización comercial ou de equipamento en contornas urbanas que conten cunha elevada concentración de actividades comerciais de comerciantes polo miúdo, por unha banda e, por outra, en equipamentos comerciais.

En ambos os casos, tanto as contornas comerciais como os equipamentos comerciais de comerciantes polo miúdo deben estar localizados en Zonas de Gran Afluencia Turística ou municipios con réxime de liberdade de apertura. Con iso preténdese contribuír á mellora da súa competitividade, ao fortalecemento do tecido comercial, e ao aumento das vendas nos devanditos ámbitos e equipamentos comerciais.

Beneficiarios

Poderán acollerse á presente convocatoria os proxectos promovidos por: 

1. Concellos.

2. Consorcios público/privados, ou formas asociativas similares que conten cunha articulación xurídica específica, constituídos para a execución e xestión dos proxectos, por Concellos e asociacións de comerciantes responsables da xestión do centro comercial.

Bases reguladoras

As bases pola que se regula esta convocatoria pódense consultar na Web http://www.camara.es.

Importe

O orzamento ascende a 1.666.044 euros. Os proxectos poderán desenvolverse en todas as rexións españolas, posto que contan con dispoñibilidade de fondos procedentes do Convenio de Colaboración de data 29 de abril de 2016 subscrito pola Secretaría de Estado de Comercio e a Cámara de Comercio de España. No caso dos fondos FEDER, están asignados á Cámara de Comercio de España na súa calidade de Organismo Intermedio, correspondente ao Programa Operativo de Crecemento Intelixente 2014-2020.

Os proxectos estarán financiados nunha porcentaxe máxima de 85%, 80% ou 50% en función da rexión. A porcentaxe restante será achegada polos promotores dos proxectos, con fondos que non poden provir, en ningún caso, doutras axudas da Unión Europea.

Os proxectos que se presenten deben contemplar un orzamento mínimo de investimento total, para a anualidade en curso, de 50.000 euros. As actuacións deberán estar devengadas, pagas e presentadas á Cámara de Comercio de España con data límite 30 de novembro de 2016.

Actuacións financiables

As actuacións financiables a través da presente convocatoria comprenden a execución material das obras ou actuacións de revitalización, incluíndo as correspondentes ás instalacións provisionais que sexan necesarias:

1. En áreas urbanas comerciais.

Investimentos na vía pública para a súa adecuación funcional, mellora e modernización, coa consecuente mellora da integración dos usos turísticos e comerciais, tales como: 

-Ensanche de beirarrúas.
-Ornamentación, embelecemento e axardinamento.
-Sinalética (sinalización comercial e turística).
-Instalacións de mellora da accesibilidade, eliminación de barreiras urbanísticas e mellora da transitabilidade peonil.
-Dotación de prazas de aparcadoiro na contorna das áreas comerciais.
-Creación de áreas loxísticas de repartición e distribución, co obxectivo de paliar problemas derivados da carga e descarga así como a loxística inversa.
-Instalacións para a xestión da mobilidade.
-Mellora do equipamento urbano: instalación de redes wifi, asentos, iluminación pública, elementos de protección, papeleiras, colectores de residuos, etc.

2. En equipamentos comerciais.

Proxectos de remodelación integral de mercados de abastos, mercados municipais ou galerías comerciais de titularidade municipal que impliquen medidas tales como: 

-A rehabilitación integral das súas infraestruturas e edificios.
-Reformas tendentes á incorporación de novos modelos de negocio e xestión.
-A mellora nas súas instalacións e equipos de climatización ou que permitan mellorar a súa eficiencia enerxética, reducir o seu impacto ambiental e/ou mellorar a xestión dos residuos xerados.
-A rehabilitación enerxética de cerramentos ou fachadas.
-A incorporación de fontes de enerxía renovables para o seu consumo interno.
-A incorporación de melloras tecnolóxicas e Tics por parte dos operadores, incluíndo a instalación de redes wifi.
-Proxectos mellora da accesibilidade ao equipamento.

Prazo solicitudes

As propostas presentaranse conforme ao establecido na clausula 8, en sobre pechado no Rexistro Xeral da Cámara de Comercio de España (C/ Ribeira do Loira, 12, 28042 Madrid) dirixido á Área de Competitividade, ata o día 30 de xuño de 2016.

 

Descargas: