AXUDAS PARA A ELABORACIÓN DE PROXECTOS PILOTO DE PLANS DE ACCIÓN LOCAL DA AXENDA URBANA ESPAÑOLA. PRAZO: 13-10-2021

Data: 

martes, 14 Setembro, 2021 (Todo o día) a mércores, 13 Outubro, 2021 (Todo o día)

 

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Orde TMA/957/2021, do 7 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española e a convocatoria para a presentación de solicitudes para a obtención das subvencións polo procedemento de concorrencia competitiva. BDNS( Identif.): 583366.

Obxecto e finalidades das axudas

1. O obxecto das axudas é financiar a elaboración de proxectos piloto de Plans de Acción local da Axenda Urbana Española que garantan, nun prazo razoablemente curto, a súa aliñación cos obxectivos, a metodoloxía de traballo e o enfoque transversal, estratéxico e integrado propostos por aquela. Devandito prazo non poderá exceder dun ano a contar desde a publicación da presente convocatoria.

2. As finalidades destes proxectos estriban en:

a) Dotar ao proceso de implementación da Axenda Urbana Española de Plans de Acción a escala local que permitan aterrar de forma efectiva e nos devanditos territorios os obxectivos de sustentabilidade social, económica e ambiental nas súas políticas específicas de desenvolvemento urbano.

b) Poder servir de modelo e guía, como experiencias piloto, para que outras Entidades Locais interesadas poidan elaborar os seus propios Plans de Acción con certezas e eficacia, en prazos razoablemente curtos.

c) Dispoñer dun sementeiro de proxectos e actuacións concretas que poidan ser abordadas materialmente e que visibilicen o potencial da Axenda Urbana Española para traballar nas áreas urbanas de calquera municipio, independentemente do tamaño, de maneira transversal e integrada, con visión estratéxica e a través dun modelo de gobernanza que garanta a máis ampla participación, con independencia do horizonte temporal previsto, das fontes de financiamento dispoñibles e da confluencia de actores diferentes.

3. O programa de axudas descrito nestas bases contribúe á consecución dos obxectivos xerais da Política Panca 1 sobre «Axenda urbana e rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura», e, en concreto ao Investimento 6, da Compoñente 2 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia denominado «Implementación da Axenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación e Rexeneración Urbana».

Entidades Locais beneficiarias

1. Terán a consideración de beneficiarias destas axudas:

a) As Entidades Locais, entendendo por tales os Municipios, con independencia do seu tamaño e poboación, e as Deputacións Provinciais, os Cabidos e Consells Insulares.

b) As agrupacións de Entidades Locais que, cun número mínimo de dous, estean constituídas conforme ao artigo 11.3 da Lei Xeral de Subvencións e no artigo 67 do Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, e acorden elaborar un mesmo Plan de Acción que teña como obxecto a defensa de intereses territoriais, culturais, sociais, ambientais ou económicos comúns que permitan identificalas como áreas funcionais con características homoxéneas, formen parte ou non dunha mesma provincia ou Comunidade Autónoma.

Contía das axudas

1. Coa dobre finalidade de permitir que as axudas cheguen a todo o territorio nacional e de equilibrar a repartición dos recursos dispoñibles na maior medida posible, a contía das axudas consistirá nunha cantidade fixa por beneficiario identificado de conformidade coas bases desta convocatoria, tendo en conta os diferentes limiares de poboación segundo as cifras oficiais do Padrón referidas ao 1 de xaneiro de 2020 e publicadas polo INE. Todo iso atendendo aos seguintes tramos:

1) Menos de 5.000 habitantes: 50.000 euros.

2) Entre 5.001 e 20.000 habitantes: 100.000 euros.

3) Entre 20.001 e 50.000 habitantes: 150.000 euros.

4) Entre 50.001 e 100.000 habitantes: 200.000 euros.

5) Entre 100.001 e 300.000 habitantes: 250.000 euros.

6) Máis de 300.001 habitantes: 300.000 euros.

7) As Deputacións Provinciais, Cabidos e Consells Insulares, e as agrupacións de Entidades Locais asimilaranse ao tramo que corresponda en función da poboación que resulte beneficiada polo Plan de Acción proposto.

2. Outorgaranse axudas ata un máximo de 20 proxectos piloto para cada un dos tramos 1 a 5 referidos no apartado anterior, e ata un máximo de 10 proxectos no caso dos municipios con máis de 300.001 habitantes e outros 10 para proxectos de Deputacións Provinciais, Cabidos e Consells insulares e agrupacións de Entidades Locais.

3. Os posibles remanentes que poidan quedar unha vez seleccionados os proxectos piloto subvencionables en cada un dos tramos referidos no apartado 1 repartiranse de conformidade con criterios de equilibrio territorial entre Entidades Locais pertencentes a diferentes Comunidades Autónomas e outorgando preferencia, unha vez cumprido devandito requisito previo, a aqueles Plans de Acción que alcanzasen unha maior puntuación na valoración da súa calidade, dirimíndose os posibles empates atendendo á data e hora de entrada da solicitude na plataforma informática de tramitación da solicitude.

Gastos subvencionables

1. Considéranse gastos subvencionables aqueles que resulten estritamente necesarios para a consecución do obxecto desta convocatoria, coas garantías de calidade que require a mesma e de conformidade cos requisitos da metodoloxía que require a propia Axenda Urbana, así como aqueloutros que respondan de maneira indubitada á natureza da actividade e realícense con anterioridade á finalización do prazo previsto para a aprobación definitiva do Plan de Acción local da Axenda Urbana Española, ou que se realizaron a partir do 1 de marzo de 2020.

2. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

3. Será gasto directamente subvencionable o realizado por parte do peticionario coas seguintes finalidades:

a) O deseño, elaboración e/ou redacción, edición e maquetación do Plan de Acción ou de calquera das súas partes: diagnóstico, identificación de plans e/ou proxectos existentes, aliñación do diagnóstico cos proxectos, plans ou actuacións que se recollan como accións do Plan, sistema de indicadores de seguimento e avaliación, etc.

b) O proceso de participación necesario para a elaboración e desenvolvemento do Plan de Acción.

c) A elaboración de metodoloxías aplicadas aos procedementos de vixilancia, seguimento e avaliación do Plan de Acción que, recollan, como mínimo, os propostos pola AUE.

d) O establecemento, creación ou desenvolvemento de Observatorios de indicadores urbanos.

e) O plan de comunicación do Plan de Acción, mediante páxinas web, redes sociais, etc.

f) Os derivados de actividades de difusión do proxecto e de socialización de resultados.

g) Os derivados da formación e capacitación tanto ao persoal da entidade local, como á cidadanía mediante a convocatoria de cursos, xornadas ou talleres de difusión do contido do Plan de Acción local e do seu proceso de elaboración.

h) Os gastos ocasionados como consecuencia de viaxes, aloxamento e dietas, motivados por reunións de traballo ou de formación e capacitación para a elaboración do Plan de Acción local. O importe máximo subvencionable para este tipo de gastos non poderá superar un 8 % do total do custo do proxecto.

i) De conformidade coa normativa de persoal de cada entidade local, as retribucións de carácter extraordinario que se consideren oportunas cando os traballos relacionados nas letras anteriores realícense polo persoal propio da Entidade Local como funcións adicionais, xustificadas como cofinanciamento.

j) O asesoramento e/ou a asistencia técnica externa que demande a realización de calquera das finalidades establecidas nas letras a) a g), ambas inclusive.

Presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse de conformidade co contido previsto no Anexo da presente Orde, no prazo máximo de trinta días naturais a contar desde o día seguinte á publicación desta convocatoria.

As solicitudes, xunto coa documentación que incorporen, deberán presentarse, dirixidas á Dirección Xeral de Axenda Urbana e Arquitectura, do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, mediante a plataforma creada para o efecto dispoñible na ligazón: http://sede.mitma.gob.es//.

 

Descargas: