AXUDAS PARA A ELABORACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA EFICIENCIA DO CICLO URBANO DA AUGA (PERTE DIXITALIZACIÓN DO CICLO DA AUGA). PRAZO: 10-02-2023

Data: 

luns, 3 Outubro, 2022 (Todo o día) a venres, 10 Febreiro, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Orde TED/934/2022, do 23 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas por concorrencia competitiva para a elaboración de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga e a primeira convocatoria de subvencións (2022) en concorrencia competitiva de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga (PERTE dixitalización do ciclo da auga), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Obxecto da convocatoria

Mediante esta orde ministerial apróbase a primeira convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga. A convocatoria enmárcase no Investimento 1 denominada «Materialización de actuacións de depuración, saneamento, eficiencia, aforro, reutilización e seguridade de infraestruturas (DSEAR)», do Compoñente 5 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e colaborará e apoiará ao cumprimento do obxectivo CID #76 da Decisión de Execución do Consello (CID) asociado, cuxa consecución dacordo coa normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e do Plan de Recuperación a nivel europeo e nacional.

Persoas ou entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias, para as actuacións incluídas nos proxectos que se desenvolvan no seu ámbito territorial:

a) As persoas físicas ou xurídicas que sexan operadores, en calquera tipo de modalidade de conformidade co establecido na normativa aplicable, dos servizos de abastecemento, saneamento ou depuración de augas residuais urbanas nun ou varios termos municipais, tanto no suposto da prestación dos devanditos servizos en réxime de xestión directa, con expresa inclusión dos consorcios públicos e calquera outra corporación de dereito público relacionada coa xestión do ciclo da auga, como no suposto da prestación dos devanditos servizos en réxime de xestión indirecta, mediante as distintas formas previstas na normativa aplicable.

Neste último suposto poderán ser tamén beneficiarios, ademais dos operadores dos servizos de abastecemento, saneamento ou depuración de augas residuais urbanas, os concellos, mancomunidades e demais entes locais de ámbito supramunicipal titulares dos citados servizos.

b) Agrupacións de solicitantes, segundo defínense no artigo 3.6 da presente orde, formadas por dúas ou máis suxeitos descritos no apartado a) que se constitúan conforme ao artigo 11.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e no artigo 67 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

Contía da subvención

1. Contía total. A contía total máxima das axudas para conceder no marco da presente convocatoria será de 200.000.000 de euros.

2. Reserva. Conforme ao establecido nas bases, da contía total máxima a que se refire o parágrafo anterior, resérvanse 60.000.000 de euros para a subvención de proxectos presentados por agrupacións de solicitantes ou por solicitantes individuais, sempre que, en ambos os casos, devanditos proxectos abarquen máis de cinco (5) termos municipais, nos que polo menos un dos municipios incluídos no seu ámbito territorial non reúna individualmente o requisito esixido no artigo 6.2 das bases.

O crédito reservado que non se esgote acumularase á liña de crédito xeral.

Se o crédito reservado non fose suficiente para financiar os devanditos proxectos, poderá completarse o financiamento con cargo á liña xeral do crédito dispoñible, en competencia co resto dos proxectos presentados individualmente polos solicitantes, en función da súa valoración.

3. Importes e límites. O importe máximo da axuda para conceder por cada solicitude de axuda será de ata 10.000.000 euros e o importe mínimo da axuda para conceder por cada solicitude de axuda será de, polo menos, 3.000.000 de euros, co condicionante que se establece a continuación.

O órgano concedente resérvase o dereito de outorgar unha subvención inferior á cantidade pedida polo solicitante. En caso de reformulación de proxectos para axustar os compromisos e condicións á subvención otorgable, poderá concederse unha axuda inferior a 3.000.000 euros conforme á reformulación realizada.

A intensidade máxima da axuda respecto dos custos elixibles subvencionables por tipo de actuación defínense o anexo I desta convocatoria.

Lista de actuacións financiables

1. Serán obxecto de financiamento aqueles proxectos que se conformen cos seguintes tipos de actuacións: de planificación (tipo A), de implementación de accións de mellora da eficiencia e dixitalización (tipo B) ou de xestión da información (tipo C).

2. Descrición da tipoloxía de actuacións:

a) Tipo A: Elaboración/actualización de estratexias, plans, proxectos construtivos ou estudos que promovan a mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga en calquera ámbito territorial dos termos municipais incluídos na proposta presentada e que inclúan, entre outros elementos, labores de caracterización topográfica e dixital, creación de xemelgos dixitais, modelos hidrolóxico hidráulicos, avaliación do estado e diagnóstico dos sistemas de captación, abastecemento, saneamento, verteduras e depuración existentes ben a través da modelización numérica ou doutros tipos de actuacións así como a redacción de proxectos construtivos derivados, así como plans e estudos asociados á xestión da calidade da auga en xeral e riscos ambientais en relación co abastecemento, incluíndo plans de emerxencia ante situacións de seca, así como saneamento, verteduras, xestión de pluviais, calidade en xeral e riscos de inundación pluvial.

b) Tipo B: Intervencións específicas de mellora da eficiencia e dixitalización do ciclo urbano da auga:

− B.1 Actuacións de mellora da eficiencia e dixitalización centradas nas infraestruturas de captación da auga ou puntos de entrega para o uso público e en especial, sobre as captacións directas ao dominio público hidráulico, tanto superficiais como subterráneas.

− B.2 Actuacións de mellora da eficiencia e dixitalización sobre calquera elemento do sistema de abastecemento, incluíndo redes de distribución, acometidas de interese público que afecten a unha pluralidade de persoas usuarias, que en conxunto fomenten á súa vez a telegestión e a telelectura do sistema.

− B.3 Actuacións de mellora da eficiencia e dixitalización sobre o sistema de saneamento e depuración, tanto na rede de colectores como outras infraestruturas existentes nos sistemas de saneamento, así como no conxunto dos procesos das estacións de depuración de augas residuais e resto de infraestruturas do sistema de saneamento.

− B.4 Actuacións de mellora da eficiencia e dixitalización nos puntos de vertedura de augas residuais asignados ao beneficiario, e en especial os que vertan directamente ao dominio público, tanto se a vertedura efectúase en tempo seco coma se efectúanse exclusivamente durante episodios de precipitación.

Estas catro tipoloxías de actuacións poderán complementarse coas actuacións estruturais necesarias para a implantación das actuacións de mellora da eficiencia proxectadas, incluíndo reparacións e melloras técnicas nos sistemas de abastecemento, saneamento e tratamento de augas, que permitan, entre outras actuacións, o incremento de volumes tratados, a diminución de perdas, a correcta sensorización dos elementos anteriormente citados, así como todas as ferramentas de comunicacións necesarias para o desenvolvemento das mesmas, e en especial, aquelas destinadas á implantación de tecnoloxías da información Internet of Things (IoT).

c) Tipo C: elaboración/actualización ou mellora de plataformas ou sistemas de información e ferramentas dixitais en relación co tratamento, a reutilización de datos obtidos das actuacións tipo B e a posta en valor de toda a información xerada de forma que permita unha mellor xestión interna do ciclo urbano da auga e que se fomente a transparencia na xestión do ciclo urbano da auga no ámbito territorial de proxecto, fomentando a mellora da eficiencia, o incremento de volumes tratados, a diminución das perdas de auga, a mellora na xestión das infraestruturas de tratamento, todo iso tamén para situacións ordinarias como para a xestión dos sistemas en episodios de precipitación, fomentando o avance da xestión cara a unha xestión intelixente do ámbito urbano do proxecto (Smart city) e a ciberseguridade de calquera dos sistemas de xestión existentes ou que se vaian a desenvolver no marco dos proxectos incluídos no ámbito da presente convocatoria.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: PENDENTE PUBLICACIÓN DO EXTRACTO NO BOE).

-No Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resi...

 

Descargas: