AXUDAS PARA A CREACIÓN DE UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (UOP) DEPENDENTES DO PROGRAMA AULA MENTOR (PRTR). PRAZO: 02-09-2022

Data: 

sábado, 25 Xuño, 2022 (Todo o día) a venres, 2 Setembro, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Extracto da Resolución do 20 de xuño de 2022 da Secretaría Xeral de Formación Profesional pola que se convocan axudas para a creación de Unidades de Orientación Profesional (UOP) dependentes do Programa Aula Mentor, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS(Identif.):633059

Obxecto da subvención

Financiar a creación dun máximo de cen (100) Unidades de Orientación Profesional dependentes entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes de entidades locais territoriais (70 Unidades) e organizacións sen ánimo de lucro (30 Unidades).

Beneficiarios

Entidades locais ás que se refire o artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, así como as entidades locais de ámbito territorial inferior ao municipal instituidas ou recoñecidas polas comunidades autónomas e as entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais.

Entidades sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e rexistradas nos rexistros correspondentes cuxo ámbito de implantación sexa nacional, rexional e/o local, con experiencia en orientación e formación a colectivos de persoas adultas con dificultades de inserción socio laboral, ou mellora de cualificación.

Bases reguladoras

Orde ECI/1305/2005, do 20 de abril (BOE do 12 de maio), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións que concede o Ministerio de Educación e Formación Profesional en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade

Contribuír á posta en marcha dun tipo particular de Aulas Mentor que, baixo a denominación de Unidades de Orientación Profesional (UOP), incorpórense á rede de Aulas do Programa de formación aberta "Aula Mentor" do Ministerio de Educación e Formación Profesional para a prestación dun servizo específico de orientación profesional.

As axudas destínanse á prestación dun servizo de orientación profesional conforme a un proxecto de creación da Unidade de Orientación Profesional (UOP) cuxas actuacións irán encamiñadas a:

informar e asesorar sobre ofertas e itinerarios formativos de mellora de cualificación, facilitando o acceso a aqueles recursos que dean mellor resposta ás necesidades formativas das persoas atendidas.

informar, orientar e efectuar labores de inscrición e acompañamento sobre os procedementos de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral ou outras vías non formais e informais de formación.

Como consecuencia de tales actuacións, deberase cumprir o fito de acompañar no proceso de rexistro e/o inscribir, no seu caso, no procedemento de acreditación de competencias profesionais a un mínimo de 350 persoas no prazo de execución previsto, que será dun ano natural.

Contía

Dotación de 2.850.000,00 € que se distribuirán en 100 módulos de 28.500,00 € euros cada un.

Prazo de presentación de solicitudes

Setenta (70) días naturais, contados a partir do seguinte ao de publicación deste extracto no Boletín Oficial do Estado.

Máis Información

Na Secretaria Xeral de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif: 633059): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/633059

 

Descargas: