Axudas para a creación de aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación a través de Aula Mentor (PRTR). Prazo: 25-10-2023

Data: 

mércores, 11 Outubro, 2023 (Todo o día) a mércores, 25 Outubro, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Extracto da Resolución do 5 de outubro de 2023 da Secretaría Xeral de Formación Profesional pola que se convocan axudas a entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais para a creación de aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación a través de Aula Mentor, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

BDNS (Identif.): 718305

Finalidade

Contribuír a financiar as actividades de formación continua -dirixidas a poboación adulta e en modalidade a distancia- que desenvolvan as Aulas Mentor de nova creación e a sufragar parte dos gastos necesarios para a súa posta en marcha e para a realización das devanditas actividades por parte das entidades locais.

Beneficiarios

Entidades locais ás que se refire o artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, así como as entidades locais de ámbito territorial inferior ao municipal instituidas ou recoñecidas polas comunidades autónomas e as entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais.

Bases reguladoras

Orde ECI/1305/2005, do 20 de abril (BOE do 12 de maio), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións que concede o Ministerio de Educación e Formación Profesional en réxime de concorrencia competitiva.

Contía

Dotación de 3.688.000,00 € que se distribuirán en 922 módulos de 4.000,00 € euros cada un.

Prazo de presentación de solicitudes

Quince (15) días naturais, contados a partir do seguinte ao de publicación deste extracto no Boletín Oficial do Estado.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 718305): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/718305

-Na Secretaria Xeral de Formación Profesional (Ministerio de Educación e Formación Profesional).

Descargas: