AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERXÍAS ALTERNATIVAS E PARA A IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (PLAN MOVEA 2017). PRAZO: 15-10-2017

Data: 

sábado, 24 Xuño, 2017 (Todo o día) a domingo, 15 Outubro, 2017 (Todo o día)

 

Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais

Real Decreto 617/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas, e para a implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017).

Obxecto e ámbito de aplicación

1. Constitúe o obxecto deste real decreto a regulación do procedemento para a concesión directa de axudas correspondentes ao «Plan de Impulso á Mobilidade con Vehículos de Enerxías Alternativas (MOVEA 2017)», consistente en incentivar a adquisición en España de vehículos con enerxías alternativas aos combustibles tradicionais, así como para a concesión de axudas para a implantación en España de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público, fomentando con iso a sustentabilidade no sector do transporte, a diminución das emisións de CO2 e outros contaminantes, a mitigación do cambio climático e a mellora de calidade do aire do país, así como a diversificación das fontes enerxéticas no transporte e a consecuente redución da dependencia enerxética do petróleo.

2. A tal fin, as subvencións a que se refire este real decreto concederanse pola adquisición en España de vehículos das categorías detalladas no artigo 4, e pola instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en zonas de acceso público.

3. As axudas destinaranse á adquisición directa ou á adquisición por medio de operacións de financiamento por leasing financeiro ou arrendamento por renting (tamén chamado leasing operativo) dun vehículo novo. Tamén se destinarán á adquisición de vehículos eléctricos e de pila de combustible de ata nove meses de antigüidade, exceptuando as motocicletas, desde a primeira matriculación ata o rexistro da solicitude na aplicación do Plan MOVEA, e cuxa titularidade deberá ostentala o concesionario, punto de venda ou fabricante/importador do vehículo coa finalidade de demostración para a venda. Neste caso o vehículo deberá ser adquirido polo punto de venda como vehículo novo ao fabricante ou importador. Por último, tamén se destinarán á implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público, tanto na modalidade de adquisición directa como de operacións de financiamento por renting.

Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas neste programa:

a) Os profesionais autónomos, nese caso haberán de estar dados de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores.

b) As persoas físicas maiores de idade residentes en España non incluídas no apartado a).

c) As empresas privadas, validamente constituídas en España no momento de presentar a solicitude, e outros tipos de persoas xurídicas tal que o seu Número de Identificación Fiscal (NIF) comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R ou W.

d) As Entidades Locais e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co disposto en relación ao prazo máximo de pago a provedores na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que deberán achegar certificación da intervención local sobre o período medio de pago a provedores, que non poderá superar en máis de 30 días o prazo máximo establecido para o efecto.

e) As Administracións das Comunidades Autónomas e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co disposto no artigo 20.3 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e restante lexislación aplicable.

f) Outras entidades públicas vinculadas ou dependentes da Administración Xeral do Estado.

En caso de tratarse dunha entidade pertencente ao sector público, deberá presentar unha declaración responsable onde acredite a súa adscrición, especificando se se refire á Administración Xeral do Estado, a unha Comunidade Autónoma ou a unha Entidade Local.

Réxime de concesión e Financiamento

1. Estas subvencións concederanse de forma directa, conforme aos artigos 22 e 28 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e ao capítulo III do título I do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, ao existir razóns de interese público, social e económico que non permiten promover a concorrencia competitiva.

2. O financiamento das axudas reguladas neste real decreto realizarase con cargo ao orzamento vixente no momento da execución desta convocatoria, por importe total de 14.260.000 euros, entre os seguintes conceptos:

i. Concepto 740: «A sociedades, entidades públicas empresariais, fundacións e resto de entes do sector público. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 80.000 euros».

ii. Concepto 750: «A comunidades autónomas. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 80.000 euros».

iii. Concepto 760: «A entidades locais. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 1.100.000 euros».

iv. Concepto 770: «A empresas privadas. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 6.500.000 euros»

v. Concepto 780: «A familias e institucións sen fins de lucro. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 6.500.000 euros.»

O importe total das axudas para conceder distribuirase da seguinte maneira:

a) Vehículos eléctricos.

i. Turismos (M1), cuadriciclos lixeiros (L6e) e pesados (L7e), vehículos de pila de combustible: 6.270.000 euros.

ii. Autobuses ou autocares (M2, M3), furgonetas, furgóns, camións lixeiros e camións (N1, N2, N3): 3.390.000 euros.

iii. Motocicletas (L3e, L4e, L5e): 430.000 euros.

b) Vehículos propulsados por Gas Natural (GNC, GNL, bifuel):

i. Turismos (M1) e furgonetas (N1): 600.000 euros.

ii. Autobuses ou autocares (M2, M3), furgóns, camións lixeiros e camións (N2, N3): 1.635.000 euros.

c) Vehículos propulsados por Gas licuado do petróleo (GLP, bifuel): 1.375.000 euros.

d) Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos:

i. Convencional: 45.000 euros.

ii. Semirrápida: 85.000 euros.

iii. Rápida: 430.000 euros.

Se a data 1 de setembro de 2017 non se comprometeron as contías previstas para cada categoría, os remanentes poderán ser reasignados polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade para calquera das categorías de vehículos, previo informe á Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos.

3. Considerarase esgotado o orzamento dispoñible habilitado para a execución do presente programa, cando se efectúe a última reserva de orzamento que totalice o importe correspondente ao mesmo. Así mesmo, considerarase esgotado o orzamento dispoñible habilitado para cada categoría ou para cada concepto, cando se efectúe a última reserva de orzamento que totalice o importe correspondente aos mesmos.

Con posterioridade a ese momento, os puntos e axentes de venda adheridos ao programa poderán seguir presentando solicitudes na aplicación informática correspondente, que entrarán a formar parte dunha lista de espera, e que serán atendidas por rigorosa orde de presentación das mesmas, supeditado a que se produzan anulacións en reservas anteriores que liberen orzamento, que se produza unha reasignación dos remanentes, ou se realice unha modificación orzamentaria, tal e como se describe no apartado anterior. A posibilidade de continuar presentando solicitudes finalizará definitivamente con data límite o 15 de outubro de 2017. En ningún caso, a solicitude presentada e que forme parte da lista de espera sinalada neste apartado, xerará dereito algún á percepción de subvencións.

4. Para as axudas da presente convocatoria que poidan ser obxecto de cofinanciación con Fondos da Unión Europea, dentro dalgúns dos Programas Operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), observaranse as normas xerais dos Fondos, así como as específicas relativas ao control, información e publicidade, criterios de selección de operacións, etc., cuxa aplicación sexa de obrigado cumprimento.

O cumprimento das devanditas normas deberá ser verificado polo organismo intermedio designado responsable da xestión do Obxectivo Temático 4 «Economía baixa en carbono» dentro do Programa Operativo de Crecemento Sustentable.

Vixencia do programa e prazos para a presentación de solicitudes

1. O programa entrará en vigor desde o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», e finalizará o 15 de outubro de 2017, ou, se ocorrese antes, cando se esgoten os importes dispoñibles establecidos no artigo 5.

2. O prazo de presentación das solicitudes de axudas comprenderá desde o día de activación do sistema telemático de xestión de axudas do Plan MOVEA ata o 15 de outubro de 2017, ambos inclusive, ou ata que se esgoten os orzamentos establecidos no artigo 5, en caso de producirse con anterioridade. Poderán realizarse reservas de orzamento desde o día de apertura do sistema telemático de xestión. Ditas reservas de orzamento serán en todo caso contra operacións que se realizaron a partir do día seguinte ao da publicación do real decreto no «Boletín Oficial do Estado». A data 15 de outubro de 2017, toda reserva de orzamento que aínda estea pendente de cargar documentación telemáticamente na aplicación, xa sexa para formalizar a solicitude como en trámite de corrección, será anulada.

3. A data e hora de activación do sistema telemático de xestión de axudas será convenientemente notificada pola entidade colaboradora aos puntos e axentes de venda adheridos ao Plan MOVEA.

Descargas: