Axudas ás entidades públicas titulares de infraestruturas para mellora e optimización de instalacións e espazos deportivos que fomenten o turismo deportivo sostible (PRTR). Prazo: 11-08-2023

Data: 

mércores, 12 Xullo, 2023 (Todo o día) a venres, 11 Agosto, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Resolución, do 4 de xullo de 2023, da Presidencia do Consello Superior de Deportes pola que se convocan axudas ás entidades públicas titulares de infraestruturas para mellora e optimización de instalacións e espazos deportivos que fomenten o turismo deportivo sostible, con cargo aos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 707542

Obxecto e finalidade

Conceder subvencións destinadas ao investimento para promover a reforma sostible e inclusiva de instalacións e espazos deportivos nos que se poidan desenvolver proxectos relacionados co sector do turismo deportivo, co fin de modernizar a nosa industria turística asociada ao deporte, e cuxo prazo de execución atópese entre o 1 de febreiro de 2020 e o 30 de setembro de 2025.

Beneficiarios

Administracións Públicas territoriais e aqueles organismos públicos e entidades de dereito público dependentes das devanditas Administracións Públicas, que sexan titulares de instalacións e/o espazos deportivos nos que se poidan desenvolver actividades de turismo deportivo sostible.

Bases reguladoras

Orde CUD/702/2023, do 26 de xuño, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións e axudas do Consello Superior de Deportes a entidades públicas titulares de infraestruturas para mellora e optimización de instalacións e espazos deportivos que fomenten o turismo deportivo sostible, con cargo aos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Contía

Esta convocatoria está financiada polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da Unión Europea. A contía total máxima da convocatoria é de 36.185.000 €.

Gastos subvencionables

1. Cada entidade solicitante deberá presentar unha única solicitude, que poderá conter ata un máximo de dous proxectos para os que se solicite financiamento, que se executen entre o 1 de febreiro de 2020 e o 30 de setembro de 2025, podendo englobar unha ou varias das categorías de gastos indicadas a continuación.

Gastos de investimentos:

a) Adecuación e melloras de espazos e instalacións deportivas.

b) Adecuación e mellora de accesos e aparcamentos.

c) Adecuación de vestiarios e outros espazos complementarios de apoio á actividade deportiva, como ximnasios, salas de readaptación e enfermería, así como residencias e salas destinadas á formación.

d) Melloras na eficiencia enerxética.

e) Adecuación, adaptación e melloras das instalacións, sempre que o resultado implique unha mellora na consecución dos obxectivos de transición ecolóxica, dixitalización, igualdade e inclusión, accesibilidade e/o seguridade nas instalacións.

f) Actuacións que desenvolvan e/o melloren a dixitalización da actividade turístico-deportiva en todos os seus ámbitos de desenvolvemento.

g) Elaboración do deseño e/o proxecto de investimento das actuacións recollidas no presente apartado.

Non serán subvencionables aqueles proxectos que non respecten plenamente as normas e prioridades da Unión Europea en materia climática e ambiental e o principio de «non causar un prexuízo significativo» no sentido do artigo 17 do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sostibles e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088, tendo en conta que o incumprimento será causa de reintegro dos fondos. Por outra banda, deberase cumprir coas obrigacións establecidas en relación coa etiquetaxe verde.

2. En ningún caso consideraranse subvencionables os salarios das persoas empregadas.

3. De conformidade co artigo 31.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

4.    De acordo co establecido no artigo 7 da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, e no artigo 37 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, o financiamento correspondente a estas axudas está legalmente afectado a financiar os proxectos ou liñas de acción que se integren dentro do Plan de Recuperación.

Prazo de presentación de solicitudes

Un mes para partir do día seguinte á publicación deste extracto no B.O.E.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 707542): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/707542

-Na Dirección Xeral de Deportes (Ministerio de Cultura e Deporte).

-Na sede electrónica do CSD: https:// sede.csd.gob.es

 

 

Descargas: