AXUDAS ECONÓMICAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DAS DROGODEPENDENCIAS. PRAZO: 29-01-2018

Data: 

martes, 2 Xaneiro, 2018 (Todo o día) a luns, 29 Xaneiro, 2018 (Todo o día)

 

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

Orde SSI/1061/2017, do 31 de outubro, pola que se establecen as bases reguladoras das convocatorias para a concesión de axudas económicas a corporacións locais para o desenvolvemento de programas de prevención das drogodependencias, con cargo ao Fondo de bens comisados por tráfico ilícito de drogas e outros delitos relacionados.

Obxecto

1. Mediante esta orde establécense as bases reguladoras para as convocatorias de axudas económicas a corporacións locais que cumpran os requisitos sinalados no artigo 3.1, co obxectivo de fomentar a realización de programas de prevención do consumo de drogas no ámbito local, e das actividades delituosas asociadas ao mesmo.

2. As axudas concederanse en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, eficacia e eficiencia na asignación de recursos públicos, para a realización de programas que estean en consonancia coas Estratexias Nacionais sobre Drogas e outras Adiccións e os Plans de Acción que as desenvolvan, vixentes en cada momento. Para ese efecto, considerarase vixente unha Estratexia ou Plan de Acción en tanto non sexa substituído polo seguinte, independentemente do ámbito temporal para o que aqueles se estableceron.

3. O importe das axudas determinarase en función do custo do programa obxecto da solicitude, o número de solicitudes, a valoración obtida en base aos criterios aos que se refire o artigo 8 e do crédito dispoñible para estas axudas. En cada convocatoria fixarase a porcentaxe de financiamento total do programa que debe achegar a corporación local subvencionada que, en ningún caso, poderá ser inferior ao vinte por cen do custo real do mesmo.

Requisitos dos beneficiarios

1. As entidades locais representadas polas corporacións locais solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Ser capitais de provincia ou de comunidade autónoma ou tratarse de cabidos ou consellos insulares ou municipios que teñan unha poboación de dereito igual ou superior a cen mil habitantes, segundo o Padrón municipal, no momento en que se publique o extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

b) Ter elaborado un Plan Local de Drogas no seu ámbito territorial, en vigor na data da publicación do extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado». Considerarase que unha corporación local conta cun Plan Local de Drogas cando formalizase, mediante un acordo plenario ou do órgano que teña competencia para iso dentro da estrutura da corporación local, un documento programático estruturado no que, tras a análise da situación de partida, establézanse obxectivos, actividades, recursos e criterios de avaliación do plan, e estea destinado á mellora da seguridade, da saúde e/ou da calidade de vida dos veciños e da comunidade no seu conxunto, na súa relación coas drogas.

Ao longo da tramitación da concesión da subvención, o órgano xestor poderá requirir á entidade solicitante que achega devandita Plan.

2. Non poderán solicitar estas axudas aquelas corporacións locais, das referidas no apartado 1, nas que concorra algunha das causas de exclusión ás que se refire o artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Requisitos dos programas a financiar

1. As axudas cuxo outorgamento se regula nesta orde, están especialmente dirixidas a desenvolver programas de prevención do consumo de drogas e de redución de riscos en menores e mozos/as, segundo a seguinte tipoloxía:

a) Programas de prevención familiar.

b) Programas de prevención ambiental ou estrutural.

c) Programas de lecer alternativo ao consumo de substancias con potencial adictivo.

d) Programas de redución de riscos en contextos de lecer nocturno.

e) Programas de prevención socio educativos para menores vulnerables.

f) Programas de prevención comunitaria.

Estes programas, necesariamente, deberán ter obxectivos que contribúan á prevención do consumo de drogas, así como das actividades delituosas asociadas a este consumo e, por tanto, non poderán valorarse propostas xenéricas e inespecíficas. Ademais, terán que estar en consonancia co establecido no Plan Local de Drogas da corporación solicitante.

2. Cada corporación local poderá presentar un só programa na convocatoria correspondente.

3. Os programas deberán cumprir os seguintes requisitos mínimos:

a) Estarán dirixidos prioritariamente a menores de idade e/ou mozos/as, favorecendo actitudes de igualdade de xénero.

b) Axustaranse aos Estándares Mínimos de Calidade dos programas de prevención aprobados pola Comisión Interautonómica de Drogas.

c) Desenvolveranse, como mínimo, ao longo de tres meses consecutivos ou, no caso de períodos vacacionais, durante vinte días seguidos, cunha duración mínima de cento oito horas de actividade no primeiro caso ou sesenta horas no segundo. Os horarios das actividades serán adecuados ás características dos destinatarios.

d) Estarán en consonancia cos obxectivos do Plan Local de Drogas vixente na corporación local solicitante, e levarán a cabo en colaboración cos responsables da política de drogas da devandita corporación.

e) Contemplarán a avaliación de resultados como un dos seus obxectivos centrais. Considerarase adecuada unha avaliación de procesos, sempre que as accións do programa susténtense en Estándares Mínimos de Calidade, segundo o estipulado no apartado 3.b) anterior.

f) Promoverase, cando cumpra e sexa posible, a utilización de espazos comunitarios de tipo deportivo, cultural ou lúdico, como polideportivos, centros culturais e xuvenís, entre outros.

g) No caso dos programas de lecer alternativo, e naqueloutros nos que sexa esixible por normativa autonómica ou local, adoptaranse as medidas necesarias para garantir a seguridade dos usuarios durante o desenvolvemento das actividades, equivalentes ás que contemple dita normativa para a celebración de actos públicos por terceiros.

h) Garantirán a non dispoñibilidade nin a promoción de alcol ou outras drogas como parte intrínseca do programa, así como o uso responsable e seguro das novas tecnoloxías cando contemplen obxectivos en relación con outras adiccións sen substancias ou simplemente utilícense estas en unha oferta de lecer alternativo.

i) A corporación local deberá cofinanciar o custo total definitivo do programa coa porcentaxe que se fixe en cada convocatoria, tendo en conta o disposto no artigo 1.3. Non serán considerados custos do programa os gastos de persoal fixo municipal, funcionario ou laboral, nin os de mantemento habitual dos locais utilizados.

Prazo: 29-01-2018

O prazo máximo para a presentación das solicitudes non poderá exceder de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte a aquel no que se publique o extracto da convocatoria respectiva no «Boletín Oficial do Estado», sen prexuízo de que nas devanditas convocatorias establézase un prazo menor.

Descargas: