Axudas directas ao transporte de viaxeiros. Prazo: 31-07-2023

Data: 

venres, 30 Xuño, 2023 (Todo o día) a luns, 31 Xullo, 2023 (Todo o día)

 

Xefatura do Estado

Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade; de transposición de Directivas da Unión Europea en materia de modificacións estruturais de sociedades mercantís e conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; e de execución e cumprimento do Dereito da Unión Europea.

LIBRO IV. TÍTULO II. CAPÍTULO III.  Axudas directas ao transporte de viaxeiros. (Artigos 160 - 166)

Obxecto e réxime xurídico (artigo 160)

1. Establécese un sistema de axudas directas, correspondente ao segundo semestre de 2023, para a concesión de apoio financeiro ás comunidades autónomas e entidades locais que presten servizo de transporte colectivo urbano ou interurbano, así como aos entes locais supramunicipais que agrupen varios municipios, creados por normas de rango legal e que presten servizo de transporte público colectivo, que cumpran as condicións ás que se fai referencia no artigo 161.

2. Para este sistema de axudas directas non resultará de aplicación a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, nin será de aplicación ningún outro requisito establecido noutras leis para a obtención de subvencións, máis aló do establecido no presente capítulo.

Beneficiarios (artigo 161)

1. Os beneficiarios do sistema de axudas serán as comunidades autónomas e as entidades locais que presten servizo de transporte colectivo urbano ou interurbano, así como os entes locais supramunicipais que agrupen varios municipios, creados por normas de rango legal e que presten servizo de transporte público colectivo, que implantasen desde o 1 de xullo de 2023, con vixencia ata o 31 de decembro de 2023, unha redución do prezo dos abonos e títulos multiviaxe, excluído o billete de ida e volta, dos servizos de transporte terrestre da súa competencia, nunha porcentaxe mínima dun 50 % sobre o prezo habitual. No caso de que a implantación efectiva sexa posterior ao 1 de xullo e non exceda o 1 de agosto de 2023, deberán habilitar un procedemento para a devolución ou compensación das cantidades que correspondan pola compra de títulos multiviaxe, excluído o ida e volta, que non puidesen beneficiarse da redución ou, na súa falta, descontaráselles a parte proporcional da axuda para percibir polos días de xullo que non estivese implantado o desconto.

2. As comunidades autónomas e entidades locais deberán financiar, con cargo aos seus propios orzamentos, o desconto de polo menos o 20 % no prezo dos abonos e títulos multiviaxe, excluído o billete de ida e volta. Para o financiamento desta partida orzamentaria en ningún caso poderá empregarse a cantidade resultante de aplicar o disposto no seguinte apartado deste artigo, que deberá utilizarse integramente a reducir de maneira adicional, desde polo menos o 1 de agosto de 2023, o prezo dos títulos multimodais integrados nos que participen servizos de proximidade de Renfe durante o mesmo período.

3. Os consorcios de transporte ou outras entidades públicas que xestionen o transporte metropolitano que adquirisen o compromiso previsto no apartado 8 o artigo 56 da Real Decreto-lei 20/2022, do 27 de decembro, en virtude do cal a Administración Xeral do Estado asume a liquidación da compensación a favor de Renfe Viaxeiros para 2023, deberán, en todo caso, aplicar dita cantidade de forma adicional á que puidese resultar das obrigacións derivadas pola condición de beneficiario da comunidade autónoma e/o entidade local correspondente ás axudas directas que se recollen no artigo 160 deste real decreto-lei para a redución do prezo dos abonos de transporte e título multiviaxe.

4. Todo iso, coas limitacións que se establezan por Orde Ministerial da persoa titular do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

Suplementos de créditos (artigo 162)

1. Apróbase a creación de dous suplementos de crédito, que ascenderán a un total de 380 millóns de euros.

Os créditos serán xestionados pola Dirección Xeral de Transporte Terrestre do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana con cargo ás aplicacións orzamentarias sección 17 «Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana», servizo 39 «Dirección Xeral de Transporte Terrestre», no programa 441M «Subvencións e Apoio ao Transporte Terrestre». O primeiro suplemento de crédito recollerase no concepto 450 «Axudas directas a Comunidades Autónomas para redución do prezo do billete de transporte a usuarios habituais» cun importe de 240 millóns de euros. O segundo suplemento de crédito recollerase no concepto 464 «Axudas directas a Entidades Locais para redución do prezo do billete de transporte a usuarios habituais» cun importe de 140 millóns de euros.

Os suplementos de crédito que se conceden financiaranse de conformidade co artigo 46 da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023.

2. Os importes que con cargo ás aplicacións orzamentarias anteriores correspondan a cada un dos beneficiarios, asignaranse conforme criterios obxectivos de demanda, de oferta ou de poboación que se determinen por Orde Ministerial da persoa titular do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, coa mesma metodoloxía utilizada na xestión das axudas directas ao transporte público terrestre, urbano e interurbano establecidas na Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño, e que será publicada na Sede electrónica do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

3. No caso de que sexa necesario elevar a contía aprobada en calquera das dúas aplicacións orzamentarias para incrementar o financiamento requirido á vista das solicitudes presentadas, e ao mesmo tempo existise un saldo sobrante na outra aplicación, poderanse reaxustar as contías das aplicacións orzamentarias entre si mediante a correspondente transferencia de crédito.

Ás modificacións orzamentarias aprobadas nesta Real Decreto-lei non lles serán de aplicación as limitacións recollidas no artigo 52 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.

Xestión das axudas (artigo 163)

1. Os posibles beneficiarios aos que fai referencia o artigo 161 presentarán antes do 31 de xullo de 2023 unha solicitude na Sede electrónica do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, enchendo o formulario electrónico que para ese efecto se poña á súa disposición e no que, necesariamente, deberá figurar a conta bancaria na que desexen que se lles realice o abono. A solicitude deberá incluír, en todo caso, o compromiso de implantación desde o 1 de xullo e ata o 31 de decembro de 2023 dunha redución do prezo dos abonos e títulos multiviaxe de, polo menos, o 50 % nos termos do artigo 161, e de financiar con cargo aos seus propios presupostos a contía que resulte necesaria para compensar ás entidades e operadores de transporte pola aplicación do desconto e os custos a que se refire o artigo 165. Así mesmo, os beneficiarios das axudas deberán cumprir os requisitos e prazos que se establezan por Orde Ministerial da persoa titular do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

2. As axudas outorgaranse mediante resolución do titular da Dirección Xeral de Transporte Terrestre.

A resolución poñerá fin á vía administrativa. A competencia para aprobar os gastos e autorizar os compromisos, recoñecementos de obrigacións e propostas de pago que procedan, así como expedir e autorizar os documentos contables derivados das devanditas operacións, corresponderá á persoa titular da Dirección Xeral de Transporte Terrestre.

A ordenación e instrución do procedemento realizarase polo órgano instrutor competente da devandita Dirección Xeral.

3. O medio de publicación de todos os actos administrativos do procedemento, fornecendo en todo caso os efectos de notificación, será a Sede electrónica do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

4. O órgano instrutor, á vista do expediente formulará a proposta de resolución provisional que conterá a relación provisional de beneficiarios e a contía para percibir por cada un deles. A proposta publicarase na Sede electrónica, concedéndose un trámite de audiencia por prazo máximo de dez días hábiles, a contar desde o día seguinte á publicación, para recepción de alegacións.

5. Formularase unha proposta de resolución definitiva para as comunidades autónomas beneficiarias e outra para as entidades locais, que conterán a relación definitiva de beneficiarios e a contía para percibir por cada un deles. O expediente de concesión das axudas conterá un informe do órgano instrutor no que conste que da información que obra no seu poder despréndese que todos os beneficiarios incluídos na relación cumpren todos os requisitos necesarios para acceder ás axudas. Unha vez aprobada a resolución definitiva, as axudas abonaranse mediante transferencia bancaria.

A resolución notificarase aos beneficiarios publicándoa na Sede electrónica.

Cofinanciamento polas entidades locais e as comunidades autónomas (artigo 164) 

As comunidades autónomas e entidades locais competentes deberán financiar, con cargo aos seus propios orzamentos, a contía que resulte necesaria, unha vez aplicada a axuda estatal, para cubrir, o custo dos descontos nas porcentaxes e polos períodos establecidos no artigo 163, máis os custos a que se refire o artigo 165.

Afectación dos recursos (artigo 165) 

Os importes que perciban as comunidades autónomas e as entidades locais con cargo aos suplementos de crédito que se autorizan deberán destinarse exclusivamente a financiar a prestación do servizo de transporte público urbano ou interurbano e, en todo caso, a compensar ás entidades e operadores de transporte que realicen os descontos efectivos pola diminución de ingresos que supuxo a implantación da medida.

Esta compensación cubrirá polo menos os menores ingresos obtidos durante os seis meses de aplicación do desconto, os custos de implementación da medida e os custos financeiros en que puidesen incorrer, polo procedemento que se acorde por cada administración.

Compatibilidade das medidas de apoio (artigo 166) 

1. Estas medidas de apoio son compatibles e acumulables con calquera outra subvención ou axuda que poida estarse concedendo aos usuarios do transporte coa finalidade de reducir o prezo final de abono dos billetes multiviaxe expedidos polos prestadores do servizo.

2. En particular, serán compatibles coas axudas e subvencións ás entidades locais por servizos de transporte colectivo urbano interior que se poidan regular na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023 e coas subvencións nominativas destinadas ao financiamento do transporte público regular de viaxeiros que se poidan establecer na mesma Lei.

3. Con todo, estas axudas son incompatibles con aquelas outras que, en recoñecemento do feito insular, outórguense en virtude da disposición adicional centésima décima quinta da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, en 2023 ás comunidades autónomas de Illes Balears e Canarias para a implantación dun desconto do 100 % no prezo dos abonos de transporte e títulos multiviaje do transporte público colectivo terrestre das illas.

Máis Información

-Na Dirección Xeral de Transporte Terrestre do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. 

 

Descargas: