AXUDAS DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS EN MATERIA DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO. PRAZO: 28-02-2017

Data: 

venres, 16 Decembro, 2016 (Todo o día) a martes, 28 Febreiro, 2017 (Todo o día)

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Resolución do 9 de decembro de 2016 da Dirección da Fundación Biodiversidade, pola que se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos en materia de adaptación ao cambio climático. BDNS (Identif.): 325229.

Obxecto

Realización de actividades en materia de estudo, seguimento e adaptación ao cambio climático sempre que se relacionen directamente cos fins da Fundación Biodiversidade previstos nos seus Estatutos, adecúense ao marco competencial constitucionalmente establecido, e presenten maior idoneidade para recibila con arranxo aos criterios establecidos. Serán obxecto destas axudas aquelas actividades que contribúan á consecución dos obxectivos do Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático (PNACC) e o seu terceiro Programa de Traballo, instrumento marco que persegue a integración da adaptación ao cambio climático na planificación e xestión dos sectores, sistemas, recursos e territorios vulnerables ao cambio climático en España.

Beneficiarios

Entidades que reúnan os requisitos establecidos nos apartados 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) 4.1.d) de acordo ao detallado, e 4.2) das Bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental.

Apartado 4.1) Poderán participar nas convocatorias:

4.1.a) As entidades e organizacións sen ánimo de lucro de ámbito estatal ou que participen en redes, programas ou proxectos que, polas súas especiais características, haxan de levarse a cabo nun ámbito superior ao de Comunidade Autónoma ou no medio mariño. Ademais, deben ter sede en España, estar legalmente constituídas e inscritas no rexistro correspondente.

4.1.b) Os organismos públicos de investigación, universidades, corporacións de dereito público profesionais e aquelas que teñan como finalidade a representación, promoción e defensa dos intereses xerais do comercio, a industria, os servizos e a navegación, así como a prestación de servizos ás empresas que exerzan as indicadas actividades.

4.1.c) As administracións públicas e entidades locais que estean integradas en redes, programas ou plans de ámbito estatal ou que, polas súas especiais características, afecten a máis dunha Comunidade Autónoma.

4.1.d) As entidades mercantís, ou outras persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, nos casos e coas especificidades e requisitos esixidos en cada convocatoria.

4.2) Non poderán obter a condición de beneficiarios das axudas as entidades en quen concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

Bases reguladoras

Resolución do 1 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental. BOE núm. 75, do 28 de marzo de 2016.

Contía

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 2.500.000?. O importe máximo que se pode conceder por cada solicitude de axuda non pode ser superior a 120.000?.

Prazo

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria ata o día 28 de febreiro de 2017, inclusive, nos termos e condicións especificados nas Bases Reguladoras.

Para máis información

O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es

 

Descargas: 

galer_a_fotos