AXUDAS DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO ÁMBITO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE, MARIÑA E LITORAL E O FOMENTO DA INFORMACIÓN AMBIENTAL. PRAZO: 30-04-2018

Data: 

martes, 6 Febreiro, 2018 (Todo o día) a luns, 30 Abril, 2018 (Todo o día)

 

Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente

Extracto da Resolución 29 de xaneiro de 2018 da Dirección da Fundación Biodiversidade, F. S. P., pola que se aproba a publicación da Convocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, biodiversidade mariña e litoral e o fomento da información ambiental 2018. BDNS(Identif.):384259.

Obxecto

Axudas para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre e biodiversidade mariña e litoral, así como para a realización de proxectos e actividades de información e sensibilización ambiental sempre que se relacionen directamente cos fins da Fundación Biodiversidade previstos nos seus Estatutos, adecúense ao marco competencial constitucionalmente establecido e presenten maior idoneidade para recibila con arranxo aos criterios establecidos.

Beneficiarios

Aquelas entidades que reúnan os requisitos establecidos nos apartados 4.1.a), 4.1. b) e 4.2 das Bases Reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental. Para a realización de proxectos relacionados coa información ambiental poderán ser beneficiarios destas axudas aquelas entidades que reúnan os requisitos establecidos no apartado 4.1.d) e 4.2 das Bases Reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental, coas especificacións previstas na convocatoria.

Bases reguladoras

Resolución do 21 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras de concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental (Anexo I). «BOE» núm. 21, do 24 de xaneiro de 2018.

Dotación

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 1.100.000 €. O importe máximo que se pode conceder por cada solicitude de axuda non pode ser superior a 50.000 € para as liñas de actuación biodiversidade terrestre e biodiversidade mariña e litoral, e de 25.000 € para proxectos relacionados coa información ambiental.

Prazo

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria ata as 14:00 horas (hora peninsular) do día 30 de abril de 2018, nos termos e condicións especificados nas Bases Reguladoras.

Máis Información

O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es.

Descargas: