AXUDAS AO TEATRO E AO CIRCO. PRAZO: 23-03-2023

Data: 

venres, 3 Marzo, 2023 (Todo o día) a xoves, 23 Marzo, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 28 de febreiro de 2023 do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas ao teatro e ao circo correspondentes ao ano 2023. BDNS (Identif.): 678855.

Obxecto e finalidade

Axudas ao teatro e ao circo en réxime de concorrencia competitiva do INAEM, no marco das competencias deste organismo e de acordo cos obxectivos que ten encomendados en orde á preservación do patrimonio cultural teatral e circense e á súa difusión no ámbito do territorio do Estado e fóra das súas fronteiras, favorecendo especialmente a comunicación entre as distintas Comunidades Autónomas, a igualdade de todos os cidadáns no acceso aos servizos culturais e a creación e consolidación de novos públicos.

Beneficiarios

As persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que cumpran os requisitos establecidos nesta resolución para cada modalidade de axuda. Os solicitantes deberán ter establecemento permanente en calquera dos Estados da Unión Europea e demais Estados do Espazo Económico Europeo, con plena igualdade de trato. Quedan excluídos aqueles solicitantes que teñan a súa residencia fiscal en países e territorios considerados paraísos fiscais no Real Decreto 1080/1991, do 5 de xullo.

Así mesmo, poderán solicitar axudas as persoas, entidades e agrupacións indicadas no artigo 2.2 da Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva do Ministerio de Cultura e dos seus organismos públicos. URL español https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17455

Modalidades de axuda

A. Programa de axudas a xiras nacionais e internacionais:

A1. Axudas ás xiras teatrais polo territorio nacional.

A2. Axudas ás xiras de teatro para a infancia e a mocidade polo territorio nacional.

A3. Axudas ás xiras de teatro e circo de rúa polo territorio nacional.

A4. Axudas ás xiras circenses polo territorio nacional.

A5. Axudas ás xiras teatrais polo estranxeiro.

A6. Axudas ás xiras circenses polo estranxeiro.

A7. Axudas ás xiras de coproducións teatrais e circenses interautonómicas.

A8. Axudas ás producións teatrais e circenses no estranxeiro.

A9. Concertacións bienais.

B. Programa de axudas a programacións, residencias e proxectos escénicos no territorio nacional:

B1. Axudas a programacións anuais de ámbito nacional en salas privadas de teatro no territorio nacional.

B2. Axudas ás residencias artísticas teatrais e circenses no territorio nacional.

B3. Axudas a proxectos teatrais estables de creación, exhibición, investigación e formación no territorio nacional.

C. Programa de axudas a festivais, feiras, mostras e outros eventos teatrais e circenses:

C1. Axudas á realización de festivais, feiras, mostras e outros eventos teatrais.

C2. Axudas á realización de festivais, feiras, mostras e outros eventos circenses.

D. Programa de axudas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de circuítos de teatro e circo:

D1. Axudas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de circuítos de teatro e circo.

E. Programa de axudas ás asociacións, federacións e confederacións de ámbito estatal e proxección nacional e internacional para actividades teatrais e circenses:

E1. Axudas ás asociacións, federacións e confederacións de ámbito estatal e proxección nacional e internacional para actividades teatrais e circenses.

F. Programa de axudas ás infraestruturas de circo itinerante:

F1. Axudas ás infraestruturas de circo itinerante.

Contía

O importe total máximo imputable da convocatoria será de 9.897.245,00 euros.

En ningún caso a axuda concedida poderá superar o 65 por cento do custo total estimado do proxecto presentado para subvención, coa condición de entidades sen ánimo de lucro que soliciten axuda para a realización de circuítos de teatro e circo (modalidade D1) e as asociacións, federacións e confederacións de ámbito estatal e proxección internacional para actividades teatrais e circenses (modalidade E1), casos nos que a contía máxima non poderá superar o 80 por cento.

A contía máxima individual das axudas non poderá superar as seguintes cantidades:

A1, A2 e A3: 70.000 euros

A4: 100.000 euros

A5 e A6: 70.000 euros

A7: 200.000 euros

A8: 55.000 euros

A9: 250.000 euros

B1: 55.000 euros

B2: 40.000 euros

B3: 210.000 euros

C1 e C2: 110.000 euros

D1: 200.000 euros

E1: 140.000 euros

F1: 35.000 euros

En relación ás axudas concedidas na modalidade A9, a contía máxima indicada refírese á suma dos dous anos nos que se subdivide a modalidade.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación das solicitudes será de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da presente convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 678855): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/678855

-Na Dirección Xeral do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM).

Descargas: