Aspectos a incorporar nos expedientes e pregos dos contratos financiados no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Aquí poderá atopar instrucción, notas informativas, guías e ​modelos de pregos actualizados para a contratación de obras, suministros e servicios, que pretenden aportar seguridade xurídica e facilitar a xestión contractual. 

 

  • Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado (XCCPE):

Instrucións e notas informativas recentemente publicadas sobre contratos públicos financiados con fondos do PRTR.

 

  • COSITALNETWORK

Pregos modelo para a contratación de obras, servizos e subminístroos, para calquera entidade do sector público, expresamente adaptados para a xestión de todos os fondos comunitarios. Recollen todas as recomendacións da Instrución 32, de 23 de decembro, da XCCPE e a modificación da LCSP pola LPGE para 2022 e todas as anteriores, así como a doutrina legal consolidada:

 

  • Observatorio de Contratación Pública (OBCP)

Pregos modelo para a contratación de obras, servizos e subminístroos, para calquera entidade do sector público, expresamente adaptados para a xestión de todos os fondos comunitarios. Recollen todas as recomendacións da Instrución 32, de 23 de decembro, da XCCPE e a modificación da LCSP pola LPGE para 2022 e todas as anteriores, así como a doutrina legal consolidada

 

  • Subdirección Xeral de Contratación da Dirección Xeral de Asuntos Económicos do Ministerio de Defensa

Guía orientativa sobre aspectos a incorporar nos expedientes e pregos reitores de contratos financiados con fondos procedentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, de marzo de 2022, co obxecto de establecer un método eminentemente práctico para garantir o cumprimento dos requisitos a incorporar nos expedientes e pregos reitores de contratos financiados con fondos europeos relacionados co PRTR, no Ministerio de Defensa, a fin de unificar criterios na xestión dos mencionados contratos e facilitar aos órganos de contratación o seu coñecemento e aplicación facultativa, no seu caso.