ACCESO A BOLSAS DE FUNCIONARIOS HABILITADOS DE CARÁCTER NACIONAL DAS EELL (Publicado DOG 15-12-2017)

ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se establece o procedemento para a selección e nomeamento de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de
carácter nacional.

RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se efectúa a convocatoria para o acceso ás bolsas para a provisión temporal, mediante interinidade, de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2017 pola que se modifica a Resolución do 1 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se efectúa a convocatoria para o acceso ás bolsas para a provisión temporal, mediante interinidade, de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ao procedemento para a selección de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional, convocado pola Resolución do 1 de decembro de 2017, para as subescalas de secretaría-intervención e secretaría, categoría de entrada.

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as relacións definitivas de admitidos e excluídos ao procedemento para a selección de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional convocado por Resolución do 1 de decembro de 2017 para as subescalas de secretaría-intervención e secretaría, categoría de entrada, e se convocan as correspondentes probas selectivas.

RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as relacións definitivas de admitidos e excluídos ao procedemento para a selección de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional, convocado pola Resolución do 1 de decembro de 2017, para a subescala de intervención-tesouraría, e se convocan as correspondentes probas selectivas.

Descargas: