3ª e 4ª Convocatoria do programa de incentivos a proxectos piloto singulares de comunidades enerxéticas (Programa CE Implementa). Prazo: 13-02-2023 (12:00 H).

Data: 

luns, 19 Decembro, 2022 (Todo o día) a luns, 13 Febreiro, 2023 (Todo o día)

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extractos da Resolución do 27 de outubro de 2022, do Consello de Administración do E.P.E Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P., pola que se establece a terceira e cuarta convocatoria do programa de incentivos a proxectos piloto singulares de comunidades enerxéticas (Programa CE IMPLEMENTA), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 657331 e 657335.

Finalidade

Impulsar e desenvolver a figura de comunidades enerxéticas, segundo o previsto na reforma específica incluída dentro da compoñente 7 «Despregamento e integración de enerxías renovables» do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que contempla as comunidades enerxéticas como un actor clave, todo iso mediante o apoio a proxectos de pequeno tamaño que fomenten a participación no sector enerxético de actores non participantes no mesmo tradicionalmente, e cuxa finalidade sexa o desenvolvemento de proxectos de enerxía renovable eléctrica e térmica, eficiencia enerxética, infraestrutura para mobilidade sostible e xestión da demanda mediante comunidades enerxéticas.

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiarios calquera persoas xurídicas, públicas ou privadas, legal e validamente constituídas, que teñan o seu domicilio fiscal en España, e que conformen unha comunidade enerxética segundo o establecido no artigo 2.1 da Orde TED/1446/2021, do 22 de decembro.

Bases reguladoras

Orde TED/1446/2021, do 22 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas do programa de incentivos a proxectos piloto singulares de comunidades enerxéticas (Programa CE Implementa), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Importe

1. O orzamento asignado para a terceira convocatoria ascende a 10.000.000,00 €, financiados con cargo ao orzamento de IDAE previa transferencia dos mesmos desde os Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 con cargo á aplicación orzamentaria 23.50.420B.748 «AI IDAE. Para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia».

2. O orzamento asignado para a cuarta convocatoria ascende a 30.000.000,00 €, financiados con cargo ao orzamento de IDAE previa transferencia dos mesmos desde os Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 con cargo á aplicación orzamentaria 23.50.420B.748 «AI IDAE. Para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia».

3. Antes de finalizar o prazo de presentación de solicitudes, poderase valorar a ampliación de orzamento e prazo de presentación de solicitudes destinado ao Programa, mediante acordo do Consello de Administración do IDAE, sempre que non se supere o límite de gasto anual establecido no Regulamento (UE) nº 651/2014, da Comisión do 17 de xuño.

Outros datos

1. Os proxectos piloto singulares obxecto de axuda son os especificados no artigo 8 das bases reguladoras.

2. O Anexo I das bases reguladoras establece as áreas de actuación obxecto de axuda que en resumo son:

I. Enerxías renovables eléctricas

Asociadas a unha ou varias das seguintes fontes de enerxía: biomasa, biogás ou outros gases renovables, eólica, hidráulica e solar fotovoltaica.

II. Enerxías renovables térmicas

Asociadas a unha ou varias das seguintes fontes de enerxía: aerotermia, biomasa, biogás, biometano ou outros gases renovables, geotermia, hidrotermia e solar térmica, así como os sistemas de aproveitamento das devanditas fontes nas aplicacións determinadas nas convocatorias.

III. Eficiencia enerxética

Asociadas a unha ou varias das seguintes aplicacións: mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica.

IV. Movilidad sostible

Asociadas a unha ou varias das seguintes aplicacións: implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos e adquisición de vehículos eléctricos enchufables e de pila de combustible para mobilidade compartida.

V. Xestión da demanda

Asociadas a unha ou varias das seguintes aplicacións: almacenamento detrás do contador e sistemas de regulación mediante almacenamento hidráulico ou outros sistemas de almacenamento innovadores que poderán incluír baterías de próxima xeración ou novos aproveitamentos de baterías vehiculares (segunda vida de baterías), agregación da demanda de enerxía térmica e sistemas para proporcionar flexibilidade da demanda.

As actuacións subvencionables dentro destas áreas de actuación, detállanse no Anexo II da Resolución do 27 de outubro de 2022, do Consello de Administración de IDAE, pola que se establece a terceira e cuarta convocatoria.

3. Os proxectos piloto subvencionables deberán comprender polo menos unha actuación das especificadas dentro das catro primeiras áreas de actuación que se detallan no anexo I das bases reguladoras.

4. Os proxectos piloto subvencionables poderán comprender varias actuacións, xa sexa dunha mesma área de actuación ou de varias áreas de actuación que se detallan no anexo I das bases reguladoras.

5. Establécese un investimento mínimo por proxecto superior a 1.000.000€.

6. O réxime de concesión será o de concorrencia competitiva, conforme ao artigo 22 e concordantes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e de acordo cos criterios establecidos nas bases reguladoras e nas convocatorias.

7. A resolución de concesión da axuda especificará o importe da axuda total concedida, expresado en €, que non poderá superar o límite de 15 millóns de euros por empresa por proxecto, en virtude do establecido nos apartados 1. s e 2 do artigo 4 do Regulamento (UE) nº 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño 2014.

8. O prazo para a realización dos investimentos subvencionables e execución das actuacións obxecto das axudas será de catorce (14) meses que se computará a partir da data de notificación da resolución favorable de concesión de axuda.

9. Os beneficiarios que o soliciten, mediante escrito dirixido á Dirección Xeral do IDAE poderán dispoñer de anticipos de ata o 80% do importe da axuda concedida, a condición de que se cumpran as condicións establecidas nas bases e convocatorias.

10. As solicitudes para a obtención das axudas dirixiranse ao IDAE, e estarán dispoñibles para o seu enchemento e presentación no Portal de Axudas aloxado na sede electrónica do IDAE ( https://www.idae.es), onde se dispoñerán os medios electrónicos de axuda necesarios.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 19 de decembro de 2022 e finalizará ás 12:00 horas do día 13 de febreiro de 2023. 

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións:

-No Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE)

Descargas: