2ª CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE E INTEGRADO (FEDER 2014-2020). PRAZO: 14-12-2016

Data: 

venres, 7 Outubro, 2016 - 00:00 a mércores, 14 Decembro, 2016 - 14:00

 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

Orde HAP/1610/2016, do 6 de outubro, pola que se aproba a segunda convocatoria para a selección de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

Convocatoria.

1. Apróbase a segunda convocatoria para a concesión das axudas para as Estratexias DUSI.

2. Esta convocatoria rexerase polas bases reguladoras contidas na Orde HAP/2427/2015, do 13 de novembro, pola que se aproban as bases e a primeira convocatoria para a selección de estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020 sen prexuízo do que en particular establécese nas presentes disposicións.

3. O Director Xeral de Fondos Comunitarios para os efectos de información e publicidade, así como de coordinación con outras administracións públicas, publicará a presente convocatoria na páxina web do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e no «Boletín Oficial do Estado».

Entidades Solicitantes

Para os efectos regulados pola presente convocatoria, terán a consideración de entidades solicitantes, os concellos ou ben as entidades supramunicipais, preexistentes ou de nova constitución, representantes das áreas definidas no anexo I que presenten Estratexias DUSI conforme ao disposto na Orde HAP/2427/2015. Consideraranse decaídas as solicitudes daquelas entidades locais cuxas Estratexias DUSI fosen seleccionadas na primeira convocatoria (Orde HAP 2427/2015) e manifestasen a súa aceptación.

Prazo de execución e xustificación

No artigo décimo terceiro das bases da Orde HAP/2427/2015 que regulan a selección de Estratexias DUSI, establécese o prazo máximo de execución das operacións, así como de xustificación dos pagos. Para esta segunda convocatoria, o período de execución material das operacións, así como dos pagos reais e efectivos realizados con cargo ás mesmas, estará comprendido entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de decembro de 2023, e fixarase para cada Estratexia DUSI no momento da concesión da axuda FEDER.

O prazo de xustificación das operacións será de tres meses a partir da finalización do prazo de execución fixado no momento de selección das mesmas, co límite para esta convocatoria do 31 de marzo de 2024.

Con data 31 de decembro de 2019, os Organismos Intermedios de Xestión comprobarán que as certificacións introducidas na aplicación habilitada para o efecto, correspondan, polo menos, ao 30 % do gasto elegible aprobado, podendo, se así o considera oportuno e previa audiencia da Entidade beneficiaria, reducir a axuda inicialmente asignada na cantidade correspondente á diferenza de gasto non executado ata o 30 %.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes será de corenta e cinco días hábiles desde a publicación no «Boletín Oficial do Estado» da presente convocatoria, finalizando o prazo ás 14:00 horas do día que corresponda. Con obxecto de dar un correcto servizo informático, as solicitudes poderanse subir á plataforma electrónica durante os trinta últimos días do prazo habilitado para a presentación de solicitudes.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon BOE Nº. 243214.88 KB