2ª CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL (AP-POEJ), DESTINADAS Á INTEGRACIÓN SUSTENTABLE DE PERSOAS NOVAS NO MERCADO DE TRABALLO. PRAZO: 25-10-2017

Data: 

mércores, 30 Agosto, 2017 (Todo o día) a mércores, 25 Outubro, 2017 (Todo o día)

 

Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais

Extracto da Resolución do 22 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais, pola que se aproba a segunda convocatoria 2017 de axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (axudas AP-POEJ), destinadas á integración sustentable de persoas novas no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. BDNS(Identif.):360161.

Obxecto

Cofinanciación de proxectos promovidos polas entidades solicitantes, que inclúan a realización de actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados para a mellora da formación e a empleabilidade de persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos, incluídas as persoas con discapacidade, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, independentemente do seu nivel formativo e que estean rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, estean ou non inscritas como solicitantes de emprego.

Beneficiarios

a) Os Concellos de municipios con poboación superior a 20.000 habitantes.

b) As Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares e Comunidades Autónomas uniprovinciales, no exercicio das competencias que corresponden ás Deputacións Provinciais..

c) Os Organismos Autónomos dependentes de calquera das entidades sinaladas nos apartados anteriores.

Bases reguladoras

Orde HAP/1337/2016, do 27 de xullo, pola que se aproban as bases reguladoras das axudas do Fondo Social Europeo previstas no Programa Operativo de Emprego Xuvenil, destinadas á integración sustentable de persoas novas no mercado de traballo, no contexto da garantía xuvenil; publicada no Boletín Oficial do Estado núm. 186, do 3 de agosto de 2016, modificada pola Orde PRA/65/2017, do 31 de xaneiro, publicada no BOE do 2 de febreiro de 2017, e pola Orde PARA/812/2017 do 16 de agosto, publicada no Boletín Oficial do Estado do 18 de agosto de 2017.

Contía

O orzamento asignado á presente convocatoria, para todo o territorio nacional, é de 24.511.724,52 de euros. Devandito importe representa unha axuda do 91,89 por cen do custo total subvencionable e constitúe a taxa máxima de cofinanciación a nivel de proxecto.

O importe da axuda citada distribuirase entre as solicitudes que resulten admitidas, atendendo á puntuación que obteñan os proxectos no proceso de valoración, ponderado, no seu caso, a fin de respectar o equilibrio territorial na devandita distribución.

Prazo 

As solicitudes de subvención presentaranse no prazo de 40 días, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da presente convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A efectos do cómputo de prazos, serán considerados días inhábiles os así declarados para todo o territorio nacional no calendario de días inhábiles aprobado pola Administración Xeral do Estado, sen que resulten de aplicación as regras de reciprocidad previstas no artigo 30.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Descargas: