1ª CONVOCATORIA CORRESPONDENTE AOS "SUBPROGRAMAS 2, 3 E 4", INCLUÍDOS NA 1ª CONVOCATORIA PARA AS AXUDAS AO INVESTIMENTO EN PROXECTOS PILOTO E PLATAFORMAS DE ENSAIOS E INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS PARA RENOVABLES MARIÑAS. PRAZO: DO 31-01-2023 AO 24-03-2023.

Data: 

martes, 31 Xaneiro, 2023 (Todo o día) a venres, 24 Marzo, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Resolución do 21 de decembro de 2022, do Consello de Administración da E.P.E Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P., pola que se formaliza Primeira convocatoria correspondente aos "Subprogramas 2, 3 e 4", incluídos na Primeira convocatoria para a concesión de axudas ao investimento en proxectos piloto e plataformas de ensaios e infraestruturas portuarias para renovables mariñas, PRTR. BDNS (Identif.): 666214.

Finalidade

Axudas destinadas ao investimento en proxectos piloto e plataformas de ensaios e infraestruturas portuarias para renovables mariñas, tanto no dominio público marítimo-terrestre español como nas augas portuarias españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, dentro das súas actuacións de investimento contempladas dentro do Investimento 1 do Compoñente 7.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das axudas obxecto desta convocatoria:

Calquera persoas xurídicas, públicas ou privadas, consorcios ou agrupacións empresariais de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas con personalidade xurídica propia; legal e validamente constituídas, que teñan o seu domicilio fiscal ou un establecemento permanente en España e leven a cabo o investimento ou satisfagan o gasto correspondente á actuación incentivable, mesmo cando realizasen actividades económicas pola que ofrecesen bens e/o servizos no mercado.

Bases reguladoras

Orde TED/1204/2022, do 2 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras para o programa de concesión de axudas ao investimento en proxectos piloto e plataformas de ensaio e infraestruturas portuarias para renovables mariñas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Importe

A dotación orzamentaria para a primeira convocatoria deste programa para as actuacións ao investimento en proxectos piloto e plataformas de ensaio e infraestruturas portuarias para renovables mariñas, no dominio público marítimo -terrestre nacional e en augas portuarias españolas ascende a douscentos corenta millóns de euros (240.000.000 euros), e estará distribuída da seguinte forma para os subprogramas 2, 3 e 4:

Subprograma 2: 60.000.000 euros para «Plataforma de ensaio para renovables mariñas».

Subprograma 3: 45.000.000 euros para «Demostradores tecnolóxicos renovables mariños».

Subprograma 4: 45.000.000 euros para «Proxectos conxuntos de plataformas de ensaios e demostradores tecnolóxicos renovables mariños».

O orzamento asignado para esta convocatoria provén, dos fondos de IDAE previa transferencia dos mesmos con orixe na aplicación orzamentaria 23.50.42GA.748.05 «Ao IDAE para o desenvolvemento de enerxías renovables innovadoras, integradas na edificación e nos procesos produtivos. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia», contida na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022.

Outros datos

1. Prazo de execución das actuacións: As instalacións deberán atoparse completamente finalizadas antes do 15 de xaneiro de 2026, de acordo ao estipulado no artigo 21 das bases reguladoras ou no prazo máximo que se determinase, no caso de que tivese lugar unha ampliación de prazos na normativa reguladora do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

2. Para os proxectos do Subprograma 2 establécese un investimento mínimo por proxecto superior a 200.000 €. Para estes efectos, considerarase como investimento, a suma das partidas que cumpran coa consideración de custos elixibles da actuación.

3. Para os proxectos dos Subprogramas 3 e 4 establécese un investimento mínimo por proxecto superior a 500.000 €. Para estes efectos, considerarase como investimento, a suma das partidas que cumpran coa consideración de custos elixibles da actuación.

4. O réxime de concesión será o de concorrencia competitiva, conforme ao artigo 22 e concordantes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e de acordo con os criterios establecidos nas bases reguladoras e na convocatoria.

5. O IDAE, poderá conceder anticipos das axudas aos beneficiarios que o soliciten, previa achega dunha garantía, e nas condicións que se establecen no apartado 2 e 3 da disposición décimo quinta da convocatoria, e no artigo 23 da Orde TED/1204/2022, do 2 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras para o programa de concesión de axudas ao investimento en proxectos piloto e plataformas de ensaio e infraestruturas portuarias para renovables mariñas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

6. De conformidade co disposto polo artigo 9 do Regulamento (UE) 2021/241, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, as axudas reguladas nesta orde serán compatibles con outras axudas concedidas, para a mesma actuación, por calquera Administracións públicas ou organismos ou entes públicos, nacionais, da Unión Europea ou internacionais, sempre que non se financie o mesmo custo da actuación, non se supere o custo da actividade subvencionada e cúmprase a condición que, de forma acumulada, as axudas non superen os límites establecidos polo Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

7. As solicitudes para a obtención das axudas dirixiranse ao IDAE, e estarán dispoñibles para o seu enchemento e presentación no Portal de Axudas aloxado na sede electrónica do IDAE (https://www.idae.es), onde se dispoñerán os medios electrónicos de axuda necesarios.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ás 12:00 horas do día 31 de xaneiro de 2023 e finalizará ás 12:00 horas do día 24 de marzo de 2023. Transcorrido devandito prazo, non serán admitidas máis solicitudes.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 666214): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/666214

-No Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE): https://www.idae.es

 

Descargas: