PREMIOS RAÍÑA LETIZIA 2018, DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL DE MUNICIPIOS. PRAZO: 23-08-2018

Data: 

martes, 10 Xullo, 2018 (Todo o día) a xoves, 23 Agosto, 2018 (Todo o día)

 

Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

Extracto da Resolución do 18 de xuño de 2018, do Real Padroado sobre Discapacidade, pola que se convoca a concesión dos Premios Raíña Letizia 2018, de Accesibilidade Universal de Municipios. BDNS(Identif.):405936.

Obxecto

Recompensar aos municipios que desenvolveron un labor continuado, levado a cabo nun período de tempo non inferior a cinco anos, no campo de accesibilidade universal das persoas con discapacidade ao medio físico, a educación, o lecer, a cultura, o deporte, o transporte, o turismo e as novas tecnoloxías da información e da comunicación, programado e avaliado cuxos resultados merezan esta distinción.

Bases reguladoras

Orde TAS/2013/2007, do 28 de xuño, publicada no BOE do 6 de xullo, modificada pola Orde SAS/2006/2009, do 20 de xullo, publicada no BOE do 24 de xullo.

Beneficiarios

1. Poderán concorrer a estes premios todos os concellos de España nas seguintes categorías:

a) Concellos de ata 10.000 habitantes.
b) Concellos entre 10.001 a 100.000 habitantes.
c) Concellos de 100.001 habitantes en diante.

2. Poderán igualmente concorrer a estes premios todos os concellos (alcaldías) Latinoamericanos nas seguintes categorías:

a) Concellos (alcaldías) de ata 100.000 habitantes.
b) Concellos (alcaldías) de 100.001 habitantes en diante.

Os solicitantes non deben estar incursos en ningunha das circunstancias reguladas no art. 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Contía

1. Os Premios Raíña Letizia 2018, de Accesibilidade Universal de Municipios dispoñerán para os concellos de España dunha dotación máxima de 45.000 euros, que será financiada ao 50 por 100 polo Real Padroado sobre Discapacidade e pola Fundación ACS.

O importe para cada unha das categorías establecidas no apartado segundo, punto 1 da presente Resolución, quedará distribuído da seguinte forma:

a) Concellos de ata 10.000 habitantes: 15.000 euros.
b) Concellos entre 10.001 e 100.000 habitantes: 15.000 euros.
c) Concellos de 100.001 habitantes en diante: 15.000 euros.

O importe financiado polo Real Padroado sobre discapacidade, que ascende a 22.500 euros, o será con cargo á aplicación 26.106.231 F.460.00 do orzamento de gastos do organismo para o ano 2018.

2. Os Premios Raíña Letizia 2018, de Accesibilidade Universal de Municipios dispoñerán para os concellos latinoamericanos dunha dotación máxima de 30.000 euros, que será financiada polo Real Padroado sobre Discapacidade con 10.000€ e pola Fundación ACS e a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento ( AECID), con 20.000€, financiado ao 50 por 100 por ambas as entidades.

O importe para cada unha das categorías establecidas no apartado segundo, punto 2 da presente Resolución, quedará distribuído da seguinte forma:

a) Concellos de ata 100.000 habitantes: 15.000 euros.
b) Concellos de 100.001 habitantes en diante: 15.000 euros.

O importe financiado polo Real Padroado sobre discapacidade, que ascende a 10.000 euros, (5.000 euros para cada unha das categorías) o será con cargo á aplicación 26.106.231 F.490.00 do orzamento de gastos do organismo para o ano 2018.

Prazo e lugar de presentación de solicitudes

Corenta e cinco días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da presente convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

A solicitude deberá formalizarse no modelo de instancia que figura no anexo da Resolución e, xunto coa restante documentación requirida, poderanse presentar a través da sede electrónica do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, www.msssi.es.gob.es, no apartado "Rexistro de solicitude do Premio Reina Letizia de Accesibilidade Universal de Municipios" e por calquera dos medios previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(en diante, LPACAP).

As persoas xurídicas están obrigadas a presentar toda a documentación mediante soporte informático, no rexistro electrónico e a relacionarse coa Administración mediante o emprego dos medios electrónicos por así esixilo preceptivamente o artigo 14.2.a) da LPACAP.

Descargas: