Enquisa Puntos Limpos RAEE

PUNTO LIMPO: Xestión dous RESIDUOS de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE)

Os Puntos limpos son na actualidade uns dos elementos que forman parte da recollida separada dos RAEE.

O Real Decreto 110/2015, do 20 de febreiro, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, considera os puntos limpos como elemento destacado entre os mecanismos dos Entes locais de recollida separada de RAEE que contribúe a optimizar recursos e permite a recollida sen custo para os usuarios.

O obxecto desta enquisa é coñecer como se leva a cabo a xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos no Punto Limpo, co fin de conseguir o seu correcto funcionamento como centro de recepción e almacenamento selectivo de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos de procedencia municipal que non son obxecto de recollida domiciliaria ordinaria.

Dentro das cuestións expostas deberán Marcar cunha X a opción elixida e nos casos que sexa unha valoración, establécese, nunha escala de 1 a 5, onde 5 é completamente satisfeito e 1 é completamente insatisfeito

Datos Punto Limpo
Características Xeráis do Punto Limpo
Obrigas na Xestion dos Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE)
Por favor, indíquenos os datos (anuais) da táboa anexa, ben por categoría de aparellos ou o dato total:
1. Grandes electrodomésticos
2. Pequenos electrodomésticos
3. Equipos de informática e telecomunicaciones
4. Aparellos electrónicos de consumo
5. Aparellos de iluminación
5a . Lámpadas de descarga de gas
6. Ferramentas eléctricas e electrónicas
7. Xoguetes ou equipos deportivos e de tempo libre
8. Aparellos médicos
9. Instrumentos de vixilancia e control
10. Máquinas expendedoras
TOTAL