AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE PROXECTOS SINGULARES ORIENTADOS Á MODERNIZACIÓN COMERCIAL. PRAZO: 25-04-2019

Data: 

mércores, 27 Marzo, 2019 (Todo o día) a xoves, 25 Abril, 2019 (Todo o día)

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España

Convocatoria pública para a concesión de axudas para a execución de Proxectos Singulares orientados á Modernización Comercial.

Obxecto

O obxecto da presente convocatoria é establecer as bases de participación dos proxectos presentados polos beneficiarios da convocatoria dos territorios aos que se fai referencia na cláusula sexta, a dotación orzamentaria dispoñible e o procedemento de presentación de propostas para a súa valoración e eventual aprobación por parte da Comisión de Seguimento do Programa de Apoio á Competitividade do Comercio Comerciante polo miúdo 2019.

Consideración de proxecto singular 

Considéranse como singulares aqueles proxectos que respondan a algunha das seguintes finalidades:

- Adopción de accións encamiñadas á modernización, incorporación de novas tecnoloxías e revitalización comercial de contornas urbanas caracterizadas pola súa elevada concentración de actividades comerciais comerciantes polo miúdo ou en municipios rurais.

- Revitalización comercial de zonas tradicionalmente comerciais que se atopen en situación de especial deterioración como consecuencia da diminución da actividade comercial, co obxectivo de recuperar a actividade e impulsar a súa modernización. Dita intervención, que pode afectar a unha ou varias rúas, deberá ter a capacidade de incidir e xerar impactos positivos sobre outros ámbitos da zona, de tal modo que o investimento, ademais, sexa xerador de sinerxias nestes ámbitos.

- Proxectos de mellora e modernización de equipamentos comerciais e incorporación de novas tecnoloxías en mercados de abastos, mercados municipais ou galerías comerciais de titularidade municipal.

Beneficiarios

Os beneficiarios das axudas poderán ser:

1. Comunidades Autónomas.

2. Concellos.

3. Deputacións e Cabidos.

4. Outras entidades e agrupacións de municipios recollidos no artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

5. Outras formas asociativas similares de ámbito local que conten cunha articulación xurídica específica con capacidade para operar neste ámbito.

Orzamento

O orzamento para o desenvolvemento das actuacións descritas na convocatoria ascende a 1.700.000 euros.

Os proxectos poderán desenvolverse naquelas Comunidades Autónomas que contan con dispoñibilidade de fondos FEDER correspondentes ao Programa Operativo de Crecemento Intelixente 2014-2020: Andalucía, Canarias, Cantabria, Castela-A Mancha, Castela e León, Cataluña, Comunidade Valenciana, Comunidad de Madrid, Estremadura, Galicia, A Rioxa e País Vasco.

Prazo

A data límite de presentación das propostas é o 25 de abril de 2019.

Máis Información

As bases pola que se regula esta convocatoria pódense consultar na web https://www.camara.es/convocatorias/convocatorias

Descargas: